Plony roślin okopowych zależą głównie od warunków wilgotnościowych panujących podczas wegetacji, co potwierdzają wyniki ostatnich dwóch lat.

Susza i powódź
Długotrwałe wiosenne chłody i lipcowo-sierpniowa susza w roku 2005 były przyczyną niższych plonów i dość wysokiej ceny ziemniaków. Ubiegły rok okazał się jeszcze bardziej niekorzystny dla plonowania ziemniaków. W marcu w wielu rejonach kraju zalegała jeszcze pokrywa śnieżna, a chłodna pogoda w kwietniu i w pierwszej dekadzie maja opóźniała wschody. Na obniżony poziom plonowania odmian bardzo wczesnych i wczesnych wpłynął niedobór opadów w czerwcu i długotrwała susza w lipcu, kiedy to sumy opadów dla miejscowości nie przekraczały 10 proc. średnich wieloletnich. Rośliny przed uzyskaniem dojrzałości fizjologicznej żółkły i zasychały.

Z kolei duża ilość opadów w sierpniu spowodowała wtórną wegetację odmian średnio wczesnych oraz średnio późnych i późnych, co wpłynęło na kształt oraz obniżyło jakość konsumpcyjną bulw (szklistość miąższu). Wraz ze zmianą warunków wilgotnościowych wystąpiły z dużym nasileniem choroby grzybowe – głównie zaraza ziemniaka, która w bardzo szybkim tempie, porażając nadziemne części roślin, przedostała się do bulw, czyniąc duże straty spowodowane ich gniciem na polu, a następnie w przechowalniach i kopcach. W efekcie takiego przebiegu pogody, a zwłaszcza niekorzystnego rozkładu opadów oraz zróżnicowanych warunków glebowych, wystąpiły bardzo duże różnice plonów w poszczególnych miejscowościach.

Odmiany konsumpcyjne

Odmiany konsumpcyjne

Autor: M. Ptaszyński

Opis: Odmiany konsumpcyjne

W tabelach przedstawione są wyniki dla odmian ziemniaków konsumpcyjnych, podzielonych na cztery grupy wczesności. Wzorce stanowią średnie plony odmian w testowanej grupie. Wśród dziesięciu prezentowanych odmian bardzo wczesnych kolejny raz wysokim i stabilnym plonem w ciągu ostatnich dwóch lat badań wykazały się krajowe odmiany Denar oraz Lord. Wśród odmian zagranicznych dobrym plonem zarówno po 40 dniach od pełni wschodów, jak i po zakończeniu wegetacji cechowały się odmiany Berber (wpis do krajowego rejestru w 2006 r.) oraz Impala i Krasa.