Dla rolników uprawiających buraki przygotowano Kodeks Dobrych Praktyk w Produkcji Buraków Cukrowych, który będzie obowiązywał od 2009 r.Jego autorami są specjaliści z Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie i Akademii Rolniczej w Lublinie, Instytutu Przemysłu Cukrowniczego w Lesznie, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy, którzy współpracowali przy opracowywaniu kodeksu z przedstawicielami służb surowcowych z Krajowej Spółki Cukrowej i Südzucker. Jednym z elementów kodeksu są nowe dla większości naszych rolników zasady prowadzenia dokumentacji uprawy.

Zapiski uprawowe

Uprawa buraków cukrowych wymaga od rolnika prowadzenia dokumentacji, której celem jest dostarczenie cukrowni i organom kontrolnym dowodu, że poszczególne zabiegi uprawowe przeprowadzono w odpowiednim terminie i z uwzględnieniem prawnych wymagań, na przykład okresów karencji. Narzucone zostało to przez prawo i systemy produkcji bezpiecznej żywności, które muszą być wdrażane w cukrowniach. Terminy zabiegów, dawki środków ochrony czy inne informacje mogą być przydatne dla rolnika w kolejnych latach planowania uprawy buraków. Dzięki temu można zwiększyć plony przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów. Zapiski te mogą być także pomocne przy składaniu reklamacji u dostawców środków ochrony roślin czy narzędzi.

Zapiski, w zależności od wymagań cukrowni, powinny zawierać dane rolnika, informacje pozwalające na identyfikację pola, na którym uprawiane są buraki (położenie lub numer działki i jej powierzchnię), a gdy jest ich więcej, notatki muszą być prowadzone dla każdego z nich oddzielnie. Poza tym trzeba podać rośliny w płodozmianie poprzedzającym uprawę buraków na danym polu co najmniej pięć lat wstecz. Wymagany jest także opis warunków glebowych (typ, kompleks, klasa i kategoria agronomiczna) i wyniki analizy gleby pod względem zasobności w składniki pokarmowe i odczynu.

Ważne są też informacje agrotechniczne dotyczące:

  • nawożenia (data nawożenia, rodzaj nawozu i jego dawka),
  • siewu (data, technologia, odmiana, zaprawa, numer partii nasion, liczba jednostek siewnych wysianych na hektar),
  • ochrony (środki ochrony roślin, dawki, daty zabiegów, rodzaj końcówek rozpylaczy, ilość zużytej wody),
  • zbioru (data, obsada roślin, technologia zbioru i dane dotyczące sposobu przechowywania – pryzmy okryte lub nieokryte),
  • dostawy (daty dostaw, ilość dostarczonych buraków, sposób dostawy).