Regulacje mówią m.in. o tym że:

- koszty transportu i załadunku buraków cukrowych do miejsca ich przerobu ponosi producent cukru,
- w umowie kontraktacji plantator buraków cukrowych zobowiązuje się dostarczyć buraki cukrowe o zawartości cukru nie mniejszej niż 14 proc. i wyprodukowane z nasion odmian wskazanych przez producenta cukru.
- umowa kontraktacji powinna zawierać skalę przeliczeniową buraków cukrowych w zależności od zawartości cukru (polaryzacji),
- warunkiem dostawy buraków cukrowych powinno być zobowiązanie się przez producenta cukru do wypłaty plantatorowi buraków cukrowych premii z tytułu wczesnych i późnych dostaw buraków cukrowych,
- producent cukru zobowiązuje się do wypłacania plantatorom buraków cukrowych dodatkowych świadczeń finansowych pod warunkiem, że średnia cena białego cukru kwotowego sprzedanego w danym roku przez tego producenta jest wyższa od ceny referencyjnej co najmniej o 40 euro za tonę takiego cukru.

Biorąc pod uwagę wysokie ceny cukru na rynku światowym oraz toczącą się dyskusję w sprawie stabilizacji tego rynku, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpiło w dniach 28 stycznia 2011 r. oraz 17 lutego 2011 r. do Komisji Europejskiej z wnioskami między innymi o:

• zwiększenie kwoty produkcji cukru i izoglukozy w roku gospodarczym 2011/2012 o 15 proc. lub umożliwienie sprzedaży na rynek unijny bez ponoszenia konsekwencji finansowych cukru pozakwotowego i izoglukozy pozakwotowej w ilości do 15% przyznanej producentowi kwoty. Takie rozwiązanie pozwoli wykorzystać potencjał sektora cukrowniczego w Unii Europejskiej i przyczyni się do stabilizacji sytuacji rynkowej,
• umożliwienie sprzedaży na rynku unijnym, bez konsekwencji finansowych (obecnie 500 euro/t ) cukru pozakwotowego wyprodukowanego w UE w okresie od 1.10.2010 r. do 30.09.2011 r. w ilości nie przekraczającej 15 proc. kwoty krajowej z zaliczeniem tej produkcji do roku gospodarczego 2010/2011.

Uczestniczący w konferencji prezes Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego Stanisław Barnaś poinformował, że w ostatnim roku 90 proc. plantatorów dołożyło do produkcji buraków.