Ziemniaki do uzyskania plonu na poziomie 40 t/ha potrzebują pobrać z gleby ok. 200 kg N/ha, 60 kg P2O5, 300 kg K2O, 45 kg CaO i 25 kg MgO oraz niewielkie ilości siarki, cynku, manganu, boru, kobaltu, żelaza i miedzi. Uzyskanie wyższych plonów wymaga proporcjonalnie większych składników pokarmowych. Naturalnym źródłem tych składników jest mineralna i organiczna substancja gleby. Dodatkowym źródłem wzbogacającym glebę w makro– i mikroelementy są nawozy naturalne (obornik, gnojowica), organiczne (kompost, przyorywane międzyplony, resztki pożniwne i rozdrobniona słoma) oraz mineralne. Wykorzystanie składników mineralnych z nawozów naturalnych i organicznych przez ziemniaki zależy od gatunku i pH gleby, rodzaju nawozów, dawki, terminu ich przyorania, warunków wilgotnościowych i waha się od 10 do 50 procent. Pobieranie składników, a głównie azotu z nawozów mineralnych przez rośliny, zależy od asortymentu nawozu oraz sposobu jego zastosowania i wynosi od 45 do 60 proc. przy tradycyjnym, rzutowym sposobie wysiewu i 70–85 proc. przy nawożeniu rzędowym podczas sadzenia.

Zalety dokarmiania
Nawożenie naturalne obornikiem i organiczne oraz mineralne nie zapewnia łatwej dostępności niezbędnych składników do uzyskania wysokiego plonu dobrej jakości. Niekorzystne warunki glebowo-klimatyczne, takie jak: brak lub nadmiar opadów w okresie wegetacji, niskie lub za wysokie pH gleby, mała ilość próchnicy lub minerałów ilastych oraz braki niektórych mikroelementów powodują utrudnienie, a nawet zahamowanie procesu pobierania składników przez korzenie. W wyniku niesprzyjających warunków pogodowych, szczególnie braku opadów w czerwcu i lipcu, przy wysokiej temperaturze powietrza, jakie wystąpiły w większości regionów kraju w 2006 r., dolistne nawożenie pozwoliło na przyspieszenie wegetacji i gromadzenia plonu, zwiększając jednocześnie plony bulw. Nawożenie dolistne można stosować łącznie ze środkami ochrony roślin przeciw stonce i zarazie ziemniaka; obniża się przy tym koszty zabiegów i zmniejsza uszkodzenia roślin. Niektóre nawozy dolistne stosowane z fungicydami zwiększają efektywność zwalczania zarazy ziemniaka i pozwalają na zmniejszenie zalecanych dawek fungicydów. Przy wysokich cenach nawozów mineralnych wskazanym jest, aby mniejsze dawki nawozów doglebowych zastosowanych przed sadzeniem uzupełnić dolistnym nawożeniem roztworem mocznika lub nawozami mikroelementowymi.