Płatność cukrowa ma w części wyrównać rolnikom straty, jakie poniosą ze względu na obniżkę cen skupu buraków. W latach 2006–2007 rekompensata będzie wynosiła 60 proc., a w latach 2008–2009 – 64,2 proc. Aby można było dostać płatność cukrową, konieczna stała się zmiana ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych. Sejm uchwalił taką ustawę 25 kwietnia 2006 r., a prezydent podpisał ją 17 maja.

Płatność cukrowa przysługuje rolnikowi, który spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej w danym roku i który zawarł z cukrownią na rok gospodarczy 2006/2007 umowę kontraktacyjną na dostawy buraków cukrowych. W 2006 r. płatność cukrową przyznaje się na wniosek rolnika złożony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR.

Wniosek ten zawiera:
  • numer identyfikacyjny,
  • nazwisko i imię (imiona) rolnika, numer PESEL, numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli zostały nadane,
  • nazwisko i imię lub nazwę producenta cukru, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę i adres,
  • numer umowy dostawy buraków cukrowych wraz z informacją o ilości buraków cukrowych objętych umową dostawy, przeznaczonych do wyprodukowania cukru kwotowego,
  • informację o ogólnej ilości buraków cukrowych objętych umową lub umowami dostawy, przeznaczonych do wyprodukowania cukru kwotowego.

Płatność jest przyznawana na wniosek rolnika, w drodze decyzji administracyjnej, przez właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy kierownika biura powiatowego ARiMR.

W 2006 r. wniosek o przyznanie płatności cukrowej można składać w biurach powiatowych ARiMR, na formularzu agencyjnym. Do wniosku rolnik dołącza potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez producenta cukru kopię umowy dostawy buraków cukrowych, zawartą na rok gospodarczy 2006/2007.

Jeżeli rolnik wystąpił z roszczeniem o przyznanie płatności cukrowej, wówczas, w wypadku jego śmierci przed dniem wydania decyzji w sprawie przyznania tej płatności, płatność cukrową przyznaje się z urzędu spadkobiercy, któremu przyznano jednolitą płatność obszarową. Jednak płatności cukrowe nie mogą być przenoszone na inną osobę ani dziedziczone. Na przykład, w razie przekazania gospodarstwa następcy, ten nie otrzyma płatności. Warto więc poczekać z przekazaniem gospodarstwa.

Rząd określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawkę płatności cukrowej. Wysokość płatności w danym roku ustala się jako iloczyn ilości buraków cukrowych objętych umową dostawy przeznaczonych do wyprodukowania cukru kwotowego i stawki tej płatności na 1 tonę buraków cukrowych. W 2006 r. będzie ona wynosić nieco ponad 8 euro za tonę korzeni. Płatności cukrowe będą wypłacane raz w roku, w okresie od 1 grudnia do 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego.
Płatność cukrowa będzie przyznawana do końca okresu stosowania systemu jednolitych płatności obszarowych tj. w latach 2006–2008. Rolnicy,  którzy w roku 2006/2007 zawarli umowę na dostawy buraków cukrowych, w celu otrzymania tych płatności w kolejnych latach, będą zobowiązani co roku złożyć wniosek, z tym że od roku 2007 będzie on zawarty w formularzu wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych. Płatność cukrowa jest oddzielona od produkcji. Oznacza to, że otrzymanie jej w następnych latach nie wymaga uprawy buraków cukrowych.

Źródło "Farmer 11/2006

Podobał się artykuł? Podziel się!