Przy ustalaniu dawek nawozów mineralnych należy uwzględniać: przewidywany plon, zawartość przyswajalnych dla rośliny składników pokarmowych w glebie, ilość składników pozostających w resztkach pożniwnych (słoma), nawożenie organiczne.

Rolnicy uprawiający buraki cukrowe uzyskują coraz wyższe plony. Dlatego w chwili obecnej, do wszystkich kalkulacji i wyliczeń zakładany plon na poziomie 600 dt/ha jest plonem normalnym. Nawozem zawierającym wszystkie niezbędne do życia roślin mikro-  i makroskładniki jest obornik, uznawany za najlepszy  nawóz organiczny stosowany w rolnictwie. W dawce ok. 35 t/ha obornika o średniej zawartości nawozowej wprowadza się do gleby między innymi: 105 kg  fosforu i 245 kg potasu (Gutmański). W pierwszym roku burak pobierze 20 % fosforu i 45 % potasu.

Stosowany obornik powoduje w glebie:
• poprawę właściwości sorpcyjnych, buforowych i strukturalnych,
• poprawę warunków wodno-powietrznych,
• łagodzenie ujemnych skutków intensywnego rolnictwa (nadmierne zagęszczenie gleby, jednostronne nawożenie mineralne, itp.),
• możliwość wprowadzenia uproszczonej uprawy roli.

Obornik stosujemy tylko jesienią, po zbiorze zbóż i przyorujemy orką „odwrotką” lub orką zimową.
W gospodarstwach nie prowadzących chowu zwierząt, obornik zastępuje rozdrobniona, rozrzucona i przyorana słoma. W ten sposób w niewielkim stopniu uzupełniana jest materia organiczna. Pamiętajmy, że głównym źródłem zasilania gleby w próchnicę jest obornik. Aby przyorana słoma „stała” się nawozem organicznym, należy spełnić kilka warunków.  Najważniejszy to regulacja stosunku węgla i azotu (C:N), który w słomie wynosi 40-80:1, dla porównania w oborniku 30:1 (Szczepaniak). Słoma jest dobrym źródłem węgla dla rozwoju mikroorganizmów glebowych, które unieruchamiają azot, co czyni go niedostępnym dla rośliny. W celu poprawy stosunku C:N, należy dodać do każdej przyoranej tony słomy ok. 7-10 kg azotu. Azot stosujemy bezpośrednio na słomę, tuż przed przyoraniem, dla uniknięcia strat azotu. Przy średnim plonie pszenicy  7 t/ha i współczynniku ziarna do słomy 0,7, przyorujemy  ok. 5 ton słomy i 35-50 kg czystego azotu. W dawce 5 t/ha  słomy wprowadza się do gleby 5-10 kg fosforu i 50-60 kg potasu (Grzebisz).