Pod koniec kwietnia weszło w życie znowelizowane rozporządzenie ministra rolnictwa w sprawie sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Cms), wywołującej bakteriozę pierścieniową ziemniaka.

W związku z tym, że w ostatnich latach w istotny sposób udało się ograniczyć występowanie tej bakterii w naszym kraju, zwłaszcza w dużych gospodarstwach towarowych, resort rolnictwa wystąpił z inicjatywą zmiany dotychczasowych zasad wysyłki ziemniaków z Polski do innych krajów UE. Propozycje Polski były dyskutowane na forum Unii i wyniku negocjacji osiągnięto akceptację dla wielu uproszczeń dotychczasowych zasad wysyłki ziemniaków - poinformowało ministerstwo rolnictwa w komunikacie.

Zgodnie z rozporządzeniem, możliwe będzie wysyłanie bulw ziemniaków bez konieczności ich badania, jeżeli pochodzą one z gospodarstwa uznanego przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa za miejsce produkcji wolne od bakterii Cms.

W przypadku wysyłki ziemniaków do innych państw członkowskich na dotychczasowych zasadach, zmniejszona będzie liczba badanych bulw; zamiast 400 badane będzie 200 sztuk ziemniaków z każdych 25 t, co ograniczy koszty takich badań. Ponadto nowe przepisy przewidują odstąpienie od obowiązku plombowania środka transportu, którym wysyłane są z Polski ziemniaki.

Gospodarstwa, które już dzisiaj spełniają wymagania konieczne dla uzyskania statusu miejsca produkcji wolnego od bakterii Cms (wysadzanie jedynie bulw ziemniaka o potwierdzonej urzędowymi badaniami zdrowotności, przestrzeganie określonych w rozporządzeniu zasad higieny fitosanitarnej), powinny ubiegać się o jego uzyskanie. W celu uznania miejsca produkcji za wolne od bakterii Cms, będą mogły zostać wykorzystane dane będące w posiadaniu Inspekcji, dotyczące działań podejmowanych przez producentów rolnych w poprzednich sezonach uprawowych.

Resort zauważa, że jedynie stałe podnoszenie standardów fitosanitarnych w produkcji przez wszystkich producentów pozwoli na dalsze ograniczenie występowania bakterii Cms, co z kolei pozwoli w przyszłości na całkowite zniesienie dodatkowych wymagań obowiązujących przy wysyłce polskich ziemniaków.