WSTĘP

Stosowanie nawozów organicznych i nawozów zielonych jako podstawy nawożenia w rolnictwie integrowanym i ekologicznym, powinno być uzupełnione nawożeniem mineralnym doglebowym lub przez dokarmianie dolistne. Właściwe bilansowanie składników pokarmowych jest możliwe przez monitorowanie stanu odżywienia roślin oraz uzupełniające nawadnianie w okresach suszy. W 2015 roku spożycie ziemniaków w Polsce wynosiło 101 kg/osobę.

Uzasadnia to więc wprowadzenie w kraju integrowanej produkcji na szerszą skalę. Wprowadzenie zasad integrowanej produkcji ziemniaka przez rolnika w swym gospodarstwie musi być oparte przede wszystkim na znajomości wymagań tej rośliny.

Przy uprawie ziemniaka duże znaczenie ma dostosowanie poziomu nawożenia do odmiany i kierunku użytkowania.

Celem nawożenia jest uzyskanie maksymalnego plonu o odpowiedniej strukturze i zawartości skrobi. Do właściwego ustalenia dawek nawozów niezbędne jest zbadanie zasobności gleby w fosfor, potas, wapń, magnez, siarkę, a nawet w mikroelementy, takie jak: cynk, bor, mangan, miedź i żelazo. Ich brak można uzupełnić nawożeniem pod roślinę, w czasie wegetacji na glebę lub za pomocą nawożenia dolistnego. Ziemniaki wykorzystują nawożenie mineralne w 20-70% i zależy ono od czynników, takich jak: rodzaj nawozu, wilgotność i temperatura gleby, zawartość próchnicy, odczyn, a przede wszystkim od poziomu agrotechniki i kultury rolnej.

WYMAGANIA POKARMOWE ZIEMNIAKA

Dawki nawozów mineralnych pod ziemniaki zależą od przeznaczenia ich zbioru. Plantacje z przeznaczeniem na sadzeniaki wymagają wysokiego nawożenia fosforem i potasem (N:P:K = 1:1,2:1,6 przy zastosowaniu 70 kg N/ha). Plantacja ziemniaka jadalnego o dobrej jakości wymaga wysokiego nawożenia fosforem i magnezem oraz średniego nawożenia azotem i potasem (N:P:K = 1:1,6:1,8 przy stosowaniu 80-110 kg N/ha). Ziemniak przemysłowy wymaga najwyższego nawożenia (N:P:K = 1:1,5:1:8 przy stosowaniu 100-120 kg N/ha). Ziemniak pastewny wymaga równie wysokiego nawożenia azotem i potasem (N:P:K = 1:1,5:2 przy 120-150 kg N/ha).

Do uzyskania plonu ziemniaków w wysokości 30 t/ha rośliny potrzebują pobrać z gleby około 150 kg N, 45 kg P2O5, 288 kg K2O, 35 kg CaO, 18 kg MgO oraz niewielkie ilości siarki, cynku, manganu, boru, miedzi i molibdenu.

NAWOŻENIE MINERALNE ZIEMNIAKA W ROLNICTWIE INTEGROWANYM Nawożenie azotem