W uprawie buraków cukrowych uprawa roli nie ma największego wpływu na wielkość plonu. Ocenia się, że w przeciętnych warunkach plony te tylko w 5 do 8 proc. zależą od uprawy roli. Dzieje się tak m.in. dlatego, że buraki cukrowe uprawiane są na najlepszych glebach i stanowiskach w zmianowaniu. Jednak bez prawidłowo wykonanej uprawy roli nie jest obecnie możliwe pełne wykorzystanie ważniejszych czynników plonotwórczych (nawożenia, ochrony roślin, siew intensywnych odmian). Wynika to z faktu, iż oddziaływanie uprawy roli jest bardzo szerokie – wpływa ona na urodzajność, żyzność i produkcyjność gleby. Sposób przygotowania gleby zależy od wyjściowego stanu roli, wymagań rośliny, stopnia zachwaszczenia pola, przebiegu warunków klimatycznych, ukształtowania terenu, sposobu gospodarowania oraz wyposażenia gospodarstwa w narzędzia uprawowe.

W technologii uprawy buraków cukrowych zauważa się powolne, ale systematyczne przechodzenie z systemów płużnych do uproszczonych. Przyczyną zmian są względy ekonomiczne i przyrodnicze. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu plantatorów, KWS Agroservice prowadzi badania dotyczące uprawy buraków cukrowych z 8 systemami uprawy:

  • system płużny: orka wiosenna, orka przedzimowa,siew w mulcz z gorczycy bez uprawy przedsiewnej, siew w mulcz z gorczycy z uprawą przedsiewną,
  • system bezorkowy:siew mulcz z gorczycy bez uprawy przedsiewnej, siew w mulcz z gorczycy z uprawą przedsiewną, siew w mulcz ścierniskowy,
  • siew bezpośredni.

Siew w mulcz z międzyplonu w systemie bezorkowym

W warunkach wysokiej kultury gleby, odpowiedniej zasobności w składniki pokarmowe oraz w wypadku posiadania specjalistycznego sprzętu technicznego, możliwe jest zastosowanie uproszczenia w uprawie pod międzyplon poprzez zastąpienie orki siewnej zabiegiem spulchniającym wierzchnią warstwę gleby. Po zbiorze przedplonu stosuje się 2/3 dawki nawozów fosforowych, potasowych i magnezowych, przewidzianych pod buraki oraz 70 kg N/ha. Następnie przy pomocy kultywatora ścierniskowego wykonuje się dwa zabiegi uprawowe: pierwszy na głębokość 8 cm, drugi tuż przed siewem gorczycy na głębokość 12–15 cm. Równomierną obsadę gorczycy zapewnia zastosowanie agregatu czynnego, wyposażonego w redlice tarczowe. Gorczycę wysiewa się w ilości 18–22 kg/ha (wyższą normę należy stosować w przypadku niedoborów wilgoci oraz dużej ilości resztek pożniwnych) i pozostawia przez zimę jako mulcz.