COBORU podało wstępne wyniki plonowania odmian ziemniaków skrobiowych w doświadczeniach porejestrowych. Informacja zawiera wyniki plonowania odmian wpisanych do Krajowego rejestru (KR) wg stanu na dzień 31 października 2017 roku, badanych w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), z wyjątkiem odmian, które nie były badane w czterech ostatnich latach. Przedstawiony materiał wynikowy ma charakter wstępny i po pełnej weryfikacji może ulec niewielkiej zmianie.
Wzorzec to średnia z wszystkich odmian badanych w danym roku w doświadczeniach PDO. Wyniki podano w plonie ogólnym oraz plonie skrobi. Które odmiany wypadły najlepiej w tych badaniach? Podajemy poniżej.

Odmiany skrobiowe wczesne i średniowczesne 

Plon ogólny:

Wzorzec: 457 dt/ha (2017r.), 481 dt/ha (2016r.), 335 dt/ha (2015r.), 391dt/ha (2014r.).
W 2017 r. najwyżej plonowały:

• Pasat – 114 proc. wzorca
• Zuzanna - 113 proc. wzorca
• Jubilat - 107 proc. wzorca
• Boryna - 103 proc. wzorca
• Glada - 102 proc. wzorca
• Szyper - 100 proc. wzorca
• Harpun - 99 proc. wzorca
• Mieszko - 95 proc. wzorca
• Kaszub - 88 proc. wzorca
• Cedron - 81 proc. wzorca

Plon skrobi:

Wzorzec: 89 dt/ha (2017r.) 102,2 dt/ha (2016r.), 68,5 dt/ha (2015r.), 75,5 dt/ha(2014r.).
W 2017 r. najwyższy plon skrobi uzyskano z następujących odmian:

• Pasat – 112 proc. wzorca
• Zuzanna - 111 proc. wzorca
• Boryna - 110 proc. wzorca
• Jubilat - 108 proc. wzorca
• Glada - 94 proc. wzorca
• Szyper - 101 proc. wzorca
• Harpun - 95 proc. wzorca
• Mieszko - 95 proc. wzorca
• Kaszub - 96proc. wzorca
• Cedron - 78 proc. wzorca

Zawartość skrobi (%):

Wzorzec: 19,6 proc. (2017r.) 21,3 proc. (2016r.), 20,5 proc. (2015r.), 19,3 proc. (2014r.)
W 2017 r. najwyższą zawartość skrobi uzyskano z następujących odmian:

• Pasat – 19,2 proc.
• Zuzanna – 19,2 proc.
• Boryna – 20,8 proc.
• Jubilat – 19,7 proc.
• Glada – 17,9 proc.
• Szyper – 19,8 proc.
• Harpun – 18,8 proc.
• Mieszko – 19,5 proc.
• Kaszub – 21,6 proc.
• Cedron – 18,9 proc.