Najczęściej do takich efektów może dochodzić, gdy herbicydy są stosowane po wschodach, zwłaszcza w noworejstrowanych odmianach, których nie jest znana tolerancja na konkretną substancję aktywną. Reakcja roślin ziemniaka na stosowanie herbicydów uzależniona jest od wielu czynników, jednak nie jest ona związana z długością okresu wegetacji (grupą wczesności odmian) oraz sposobu ich użytkowania (jadalne, skrobiowe). Negatywny wpływ fitotoksyczności jest związany z utrudnieniami w przeprowadzeniu selekcji negatywnej na plantacjach nasiennych (objawy mogą być mylone z objawami chorób wirusowych) oraz zmniejszeniem plonowania i możliwością zwiększenia ilości bulw najmniejszej frakcji (zdrobnienie bulw). W zależności od stopnia wrażliwości odmian spadek plonu może wynosić od 5% do 60%, a u odmian o najwyższej wrażliwości może dojść do całkowitego zniszczenia plantacji. Najczęściej jednak uszkodzenia roślin ziemniaka mają charakter przemijający i nie zawsze wpływają na plon bulw. W niektórych przypadkach może dochodzić do bardzo silnych uszkodzeń, które mogą zniszczyć całkowicie rośliny lub w istotny sposób zmniejszać ich plonowanie. Tak znaczące efekty fitotoksycznej reakcji eliminują daną odmianę z wykazu tych, w których metrybuzynę można stosować po wschodach.

Aktualnie w ziemniaku, w terminie powschodowym powszechnie stosuje się herbicydy zawierające metrybuzynę - Sencor 70 WG, Koral 70 WG i Mistral 70 WG. Zaletą tej substancji aktywnej jest wysoka skuteczność zwalczania chwastów głównie dwuliściennych, w tym komosy białej, a wadą - możliwość wywołania na niektórych odmianach fitotoksycznej reakcji. Zjawisko to było przedmiotem wielu badań, jednak nie do końca zostało wyjaśnione. Badania własne pozwoliły na wyciągnięcie wniosku, że zróżnicowanie w reakcji poszczególnych odmian jest związane z budową morfologiczną liści poprzez zdolność do retencji cieczy użytkowej na ich powierzchni oraz szybkością rozkładu metrybuzyny przez poszczególne odmiany. Do roku 2010 w Boninie przebadano 172 odmiany ziemniaka (130 jadalnych i 42 skrobiowe) pod kątem wrażliwości na metrybuzynę stosowaną po wschodach w dawce 350 g/ha (0,5 kg/ha herbicydu Sencor 70 WG). Każdego roku do badań włączane są noworejestrowane odmiany, które są poddawane charakterystyce pod kątem wrażliwości na metrybuzynę.