Ralstonia solanacearum to bakteria wywołująca chorobę. Poraża ona ponad 200 gatunków roślin należących do 50 rodzin. Jak przypominają inspektorzy PIORiN gatunek ten jest szeroko rozpowszechniony w świecie na obszarach tropikalnych i subtropikalnych, a w wyniku adaptacji do niższych temperatur, spotykana jest także w klimacie umiarkowanym.

Nie jesteśmy pierwszym krajem w Europie, gdzie ta choroba występuje. Już wcześniej odnotowano ją w takich krajach jak: Belgia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Holandia, Portugalia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja.

Największym zagrożeniem dla Polskie (rejonu klimatu umiarkowanego) są trzy rasy tego patogena występujące głównie na ziemniaku, pomidorze i pelargonii. Warto wiedzieć, że na terenie wszystkich krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej bakteria ta posiada status organizmu kwarantannowego i podlega obowiązkowi zwalczania.

- Bakteria Ralstonia solanacearum została wykryta jesienią 2014 r., w ziemniakach odm. Lady Claire, przeznaczonych na przerób przemysłowy, wyprodukowanych w gospodarstwie zlokalizowanym w woj. opolskim. Było to pierwsze wykrycie bakterii w bulwach ziemniaka w Polsce. Sadzeniaki użyte do założenia plantacji, w której stwierdzono porażenie bakterią zostały wyprodukowane w 2013 r. w miejscu produkcji zlokalizowanym na terenie woj. pomorskiego. Materiałem wyjściowym do produkcji sadzeniaków w Polsce w 2013 r. były zaś ziemniaki sadzeniaki pochodzące z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej – poinformowała Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Inspekcja przeprowadziła postępowanie wyjaśniające, które miało na celu określenie pochodzenia i zakresu porażenia. Swoim zasięgiem objęło ono praktycznie obszar całego kraju, poza takimi regionami jak Podkarpacie, Warmia i Mazury.

- W ramach postępowania, kontrolami objęto 124 producentów rolnych oraz 70 innych powiązanych podmiotów (dystrybutorzy, zakłady przetwórcze ziemniaka i zagospodarowujące odpady). Łącznie przeprowadzono 368 kontroli u producentów ziemniaka, podczas których pobrano do badań 2101 prób bulw ziemniaka ze 149 partii ziemniaka o łącznej masie ok. 41 tys. ton. Natomiast u innych powiązanych podmiotów przeprowadzono 143 kontrole, u których pobrano 8 prób bulw ziemniaków z 1 partii ziemniaka o łącznej masie 99 ton. Ponadto, pobrano 228 prób ze ścieków i odpadów płynnych – poinformowała Inspekcja.