Obecnie uprawiane odmiany kukurydzy są plenniejsze, wcześniej dojrzewają i mają lepszą zdrowotność roślin aniżeli te sprzed dziesięciu lat czy starsze. Potencjał plonotwórczy odmian jest już tak wysoki, że dalszy postęp w tym zakresie jest wolniejszy i wynika nie tylko z ich cech genetycznych, ale w znacznym stopniu z jakości produkcji nasiennej, obróbki i chemicznego zabezpieczenia nasion. Wszystkie odmiany, niezależnie od kierunku użytkowania, powinny także cechować: możliwie mała podatność na choroby i szkodniki, mała wrażliwość na herbicydy i tolerancja na chłody.

Szukać nowości

Trudno jednak w jednej odmianie połączyć wszystkie pożądane właściwości, a przede wszystkim cechy na ogół ujemnie powiązane ze sobą, jak plenność i wczesność. Dlatego więc tworzy się i zgłasza do rejestru wiele nowych odmian, w założeniach coraz lepiej spełniających oczekiwania użytkowników. Jednocześnie z rejestru wycofuje się starsze odmiany, których większość już po niewielu latach użytkowania (czasem zaledwie po jednym lub dwóch) z różnych względów okazuje się niekonkurencyjna w stosunku do odmian nowszych. W krajowym rejestrze odmian kukurydzy w coraz większym stopniu partycypują hodowle zagraniczne aniżeli rodzime. Łączny potencjał hodowlany czołowych europejskich firm hodowlanych obecnych na naszym rynku jest bowiem znacznie większy aniżeli dwóch hodowli krajowych. W roku 2006 w krajowym rejestrze było aż 147 odmian, w tym 18 nowo zarejestrowanych. Przy tak licznym zestawie trudno jest użytkownikom zorientować się w aktualnej wartości odmian, tym bardziej, że plonowanie kukurydzy w poszczególnych latach podlega dużym wahaniom powodowanym zwłaszcza przez warunki atmosferyczne. Plantatorzy doświadczyli tego dobitnie w roku 2006, który okazał się bardzo niesprzyjający dobremu plonowaniu tej rośliny.

Obiektywnym sposobem sprawdzenia wartości gospodarczej przynajmniej części zarejestrowanych odmian jest ich porównanie w doświadczeniach porejestrowych (PDO), zlokalizowanych w różnych warunkach siedliskowych w całym kraju.

Kukurydza