Główny temat tegorocznego spotkania brzmiał: "Integrowana ochrona plantacji, a jakość ziemniaków w obrocie rynkowym". - Czasy się zmieniają, zmienia się też rola ziemniaka, sposób jego użytkowania i przeznaczenie. Aktualnie w Krajowym Rejestrze mamy 130 odmian tej rośliny - mówił podczas otwarcia prof. Edward Arseniuk, dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie.

Do zagadnienia integrowanej ochrony odnoszono się w referatach wygłoszonych podczas seminarium szkoleniowego odbywającego się w ramach przeprowadzanej imprezy. Uspokajano niepokoje plantatorów, informując, że przyszły rok nie przyniesie istotnych zmian i komplikacji w ochronie ziemniaka przed szkodnikami, których się obawiano głównie z powodu zmian legislacyjnych wynikających z troski o owady zapylające. Wątpliwości w tym zakresie rozwiązuje uchwalone i wprowadzone do prawodawstwa rozporządzenie wykonawcze KE nr 485/2013 z dnia 24 maja 2013 r., w którym stwierdzono: "w wypadku ziemniaka, jako rośliny nieatrakcyjnej dla pszczół, środki w skład których wchodzą imidachlopryd, tiametoksam i chlotianidyna, mogą być bez przeszkód stosowane w ochronie plantacji".

Natomiast zakazano stosowania tych substancji - zarówno jako zapraw, jak i w formie nalistnej - w uprawach zbóż kłosowych, kukurydzy, rzepaku oraz innych roślin uprawnych, o ile są one atrakcyjne pokarmowo (nektar, pyłek kwiatowy) dla pszczół.

Cytowane rozporządzenie wykonawcze nie wyklucza więc możliwości stosowania preparatu Apacz 50 WG przeciwko stonce ziemniaczanej. W dalszym ciągu będzie też można korzystać z zaprawy Prestige Forte 370 FS, insektycydu Nuprid 200 SC opartego o imidachlopryd oraz preparatu Actara 25 WG, którego substancją czynną jest tiametoksam.

Konieczność podporządkowania się zasadom integrowanej ochrony roślin narzuci jednak pewne zmiany. W wypadku zwalczania szkodników w uprawach ziemniaka zmieni się kolejność użycia preparatów. Mając na uwadze maksymalną ochronę środowiska, przeciwko stonce w pierwszej kolejności będzie zalecane użycie środków biologicznych, opartych na toksynach bakterii Bacillus thuringiensis (Bt) - preparat Novodor SC, Saccharopolyspora spinosa - Spin Top 240 SC, lub preparatów o specyficznym działaniu, jak np. Nomolt 150 SC i Spintor 240 SC, charakteryzujących się selektywnym działaniem na larwalne stadia stonki, a bezpiecznych dla organizmów pożytecznych.