Warunkiem uzyskania wysokiego plonu ziemniaków wczesnych jest zapewnienie roślinom dobrych warunków wzrostu. Ziemniak ma dość płytki system korzeniowy, dlatego by uzyskać wysoki plon dobrej jakości ziemniaków, należy zapewnić roślinom odpowiednią ilość łatwo dostępnych składników pokarmowych. Z całkowitej ilości składników wprowadzanych do gleby w nawozach tylko część zostaje pobrana przez rośliny uprawne. Przyjmuje się, że wykorzystanie azotu z nawozów mineralnych wynosi 50-70 proc., fosforu 10-25 proc., a potasu 50-60 proc. Składniki wprowadzone do gleby z nawozami niepobrane przez rośliny mogą zanieczyszczać wody i powietrze poprzez wymywanie, spływy powierzchniowe i uwalnianie do atmosfery. Efektywne stosowanie odpowiedniego rodzaju i ilości nawozu pozwala na wykorzystanie potencjału plonotwórczego odmian w określonych warunkach agroklimatycznych przy niewielkiej stracie składników do środowiska.

CECHY NAWOZÓW WIELOSKŁADNIKOWYCH

Oferta nawozów mineralnych na rynku jest bardzo zróżnicowana zarówno pod względem jakości, jak i ceny. Obok nawozów jednoskładnikowych jest coraz więcej nawozów wieloskładnikowych. Nowe technologie produkcji nawozów mineralnych dają możliwość dostosowania zawartości poszczególnych składników do potrzeb nawozowych roślin uprawnych. Odpowiednio dobrany nawóz wieloskładnikowy nie powoduje przenawożenia jednym składnikiem, a jednakowy skład granul zwiększa efektywność nawożenia. Stosowanie takich nawozów jest szczególne uzasadnione w przypadku szybko rosnących cen nawozów mineralnych. Coraz większe znaczenie mają też takie cechy nawozów, jak łatwość stosowania, rozpuszczalność, kompleksowy skład pierwiastkowy i łatwość przechowywania. W ostatnich latach zwiększa się zużycie nawozów wieloskładnikowych. Zaletą tych nawozów jest możliwość zastosowania w jednym zabiegu kilku, a nawet kilkunastu składników pokarmowych roślin, co zmniejsza koszty nawożenia.