Już niedługo prawie 800 tysięcy rolników w kraju przystąpi do sadzenia ziemniaków na areale ok. 400 000 ha. Po okresie przedłużającej się zimy i znacznych, powyżej przeciętnych, opadach śniegu i deszczu należy liczyć się z utrudnieniami w należytej uprawie gleby i dotrzymaniu optymalnego terminu sadzenia.

Przed wiosenną uprawą gleby wskazany jest wysiew nawozów mineralnych i dla zwiększenia żyzności gleby dokonanie oprysku użyźniaczem glebowym UG max w dawce 0,9 l/ha, który przyspiesza tworzenie i rozkład próchnicy w glebie, poprawia strukturę gruzełkowatą, zwiększa wykorzystania składników mineralnych z zasobów glebowych i plony ziemniaków o 10-15 proc. w każdym kierunku użytkowania.

Wczesne i dokładne sadzenie ziemniaków pozwoli na głębsze ukorzenienie się roślin, umożliwia lepsze wykorzystanie zimowych zapasów wody oraz składników mineralnych i wpływa bezpośrednio na wysokość plonu i jego jakość. Optymalnym terminem sadzenia dla większości regionów kraju jest II i III dekada kwietnia, gdy temperatura gleby na głębokości 10 cm podniesie się do 10oC. Sadzeniaki podkiełkowane odmian wczesnych uprawiane na wczesny zbiór, pod agrowłókniną lub na otwartym polu mogą być sadzone wcześniej, przy temperaturze gleby 5-6oC, jeśli warunki pogodowe na to pozwolą. Opóźnienie sadzenia wyraźnie obniża plony, powoduje zdrobnienie bulw i zniżkę zawartości skrobi. Doświadczenia wykazały, że opóźnienie sadzenia o 2 tygodnie w stosunku do terminu optymalnego obniżało plony o 5-7 proc., o 4 tygodnie - 15-20 proc., a o 6 tygodni to straty plonu wynosiły do 55 proc. U odmian skrobiowych opóźnienie sadzenia powodowało również obniżenie zawartości skrobi o 0,5- 1,6 proc., a w latach o korzystnych warunkach wegetacji nawet o 3 proc. Zwiększonym nawożeniem mineralnym nawet przy dolistnym nawożeniu nie można nadrobić strat spowodowanych opóźnionym sadzeniem. Przy wielokierunkowej produkcji ziemniaków należy w pierwszej kolejności sadzić odmiany wczesne na wczesny zbiór (wskazane jest ich podkiełkowanie), następnie ziemniaki na cele nasienne i ziemniaki jadalne.

Sadzeniaki odmian wrażliwych na zgnilizny lub rizoktoniozę wskazane jest zaprawić zalecaną zaprawą grzybową przed pobudzeniem lub podczas sadzenia sadzarką.

Podstawowym warunkiem uzyskania wysokich plonów ziemniaka o pożądanym kierunku użytkowania jest zdrowotność sadzeniaków i optymalna obsada roślin na jednostce powierzchni.