Z powodu niskich zbiorów ziemniaków w Unii Europejskiej w latach 2005–2006 i wysokich ich cen zahamowany został w ubiegłym roku spadek powierzchni uprawy. Powierzchnia ich uprawy w starych krajach UE nawet nieznacznie wzrosła, natomiast spadła w nowych krajach, w tym przede wszystkim w Polsce i krajach nadbałtyckich. Dzięki korzystniejszym warunkom pogodowym zbiory ziemniaków w 2007 r. w krajach UE znacznie wzrosły w stosunku do 200 r. Wyniosły one prawie 63 mln ton i były o mniej więcej 10 proc. wyższe niż w 2006 r. Największy wzrost zbiorów, o mniej więcej 30 proc., odnotowano w Polsce. 

W 2007 r., po przejściowym wzroście wróciła w Polsce spadkowa tendencja powierzchni uprawy ziemniaków. Wyniosła ona w ubiegłym roku 570 tys. hektarów, wobec 597 tys. ha w 2006 r. i 588 tys. ha w 2005 r.W porównaniu z 1997 r.powierzchnia uprawy ziemniaków 10 lat później była mniejsza o 740 tys. ha, a od początku lat dziewięćdziesiątych areał ich uprawy obniżył się o prawie 1,2 mln ha. Udział ziemniaków w strukturze zasiewów wyniósł tylko 5 proc.

W 2007 r. plony ziemniaków wyniosły 20,7 t z hektara i były wyższe niż rok wcześniej o 5,7 t,czyli o 38 proc. W porównaniu z 2005 r. wzrost plonów wyniósł 19 proc. Zbiory ziemniaków w Polsce w 2007 r. wyniosły 11,8 mln ton i były o 31 proc. wyższe aniżeli w 2006 r., ale prawie o 3 mln ton mniejsze od średnich zbiorów w latach 2001–2005.

Wzrost plonów w ubiegłym roku był spowodowany korzystnymi warunkami agrometeorologicznymi, a także postępującą, aczkolwiek powoli, koncentracją uprawy. Jak wynika z badań Głównego Urzędu Statystycznego, w 2007 r. ziemniaki uprawiano w prawie 1,2 mln gospodarstw. Było to o 187 tys. gospodarstw, tj. o 13,6 proc. mniej niż w 2005 r.W tym czasie powierzchnia uprawy zmniejszyła się o 39 tys. ha, czyli o 6,6 proc. Ponieważ w większym stopniu zmniejszyła się liczba gospodarstw uprawiających ziemniaki niż powierzchnia ich uprawy, w ciągu ostatnich dwóch lat wzrosła, wprawdzie nieznacznie, przeciętna powierzchnia uprawianych ziemniaków przypadająca na gospodarstwo z 43 do 46 arów.