Na unijnym rynku ziemniaków jedynie producenci i przetwórcy skrobi objęci są Wspólną Polityką Rolną. Uprawa ziemniaków skrobiowych w naszym kraju jest regulowana ustawą o rynku skrobi ziemniaczanej, obowiązującej już od roku 2001 na wzór prawa unijnego. W związku z tym rynek skrobiowy nie uległ właściwie żadnym zmianom po akcesji. Jednak, co bardzo ważne, w traktacie akcesyjnym obniżono nam znacznie kwotę produkcyjną skrobi ziemniaczanej na rok 2004, ustalając ją na około 145 tys. ton, gdy w roku 2003, przed przystąpieniem Polski do UE, wynosiła ona 220 tys. ton. Taką samą kwotę produkcji skrobi przydzielono Polsce na lata 2005/2006 i 2006/2007.

O cenach ziemniaków konsumpcyjnych decyduje natomiast wyłącznie podaż i popyt, a w produkcji i obrocie decydujące są natomiast standardy jakościowe. 

W Polsce dominują dwa kierunki uprawy ziemniaków: z przeznaczeniem na konsumpcję i dla przemysłu. Udział ziemniaków przemysłowych w ogólnej ilości skupowanych ziemniaków wynosi około 80 proc. Wpływa to decydująco na średnie ceny skupu ziemniaków. Według danych GUS w roku 2003 średnia cena skupu ziemniaków wynosiła 245 zł za tonę: cena ziemniaków konsumpcyjnych wyniosła 340 zł za tonę, a ziemniaków przemysłowych – 220 zł. 

W roku 2004, tak jak w całym rolnictwie, korzystna pogoda wpłynęła na wzrost plonów i zbiorów ziemniaków. Plony wzrosły o prawie 10 proc, a zbiory o 2 proc. Pogorszyła się natomiast, chociaż nieznacznie, sytuacja cenowa, gdyż średnioroczna cena skupu ziemniaków była o 1,6 proc. niższa niż w 2003 roku, głównie z powodu dużej przewagi podaży nad zapotrzebowaniem rynku i potrzebami konsumpcyjnymi w kraju. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie ocenia, że w 2004 roku wartość produkcji z uprawy 1 hektara ziemniaków zwiększyła się o prawie 8 proc. Wzrosły również - o 13,4 proc. - koszty uprawy ziemniaków. Wzrost plonów ziemniaków był jednak wystarczający, aby wyrównać spadek cen skupu i wyższe koszty uprawy. W rezultacie nastąpiła niewielka poprawa dochodowości uprawy ziemniaków – dochód rolniczy netto z hektara wyniósł 3103 zł i był o 1,7 proc. wyższy niż w roku 2003.