Lista odmian zalecanych wskazuje najbardziej przydatne w danym regionie kraju odmiany spośród łącznie blisko 200 wpisanych do Krajowego Rejestru (KR) oraz sprzedawanych na podstawie wpisu do Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych Unii Europejskiej (CCA). Przydatność odmian do uprawy w danym województwie jest sprawdzana w doświadczeniach porównawczych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR). Na ich podstawie powstają listy odmian zalecanych (LOZ). Głównymi kryteriami zamieszczenia odmiany na LOZ są wysokość i stabilność plonowania oraz zimotrwałość w danym województwie. Analizie poddawane są też inne cechy, jak: zawartość tłuszczu, ilość glukozynolanów i białka, odporność na choroby, tempo rozwoju, wymagania glebowe.

LOZ na 2017 r. liczy 41 odmian rzepaku ozimego, z czego 31 to mieszańce, w tym 3 pochodzą z katalogu unijnego CCA. Rolnicy z województwa śląskiego swobodnie wybierać mogą spośród największej liczby 18 odmian zalecanych, w tym 5 ma wstępną rekomendację. W województwie opolskim i warmińsko-mazurskim zalecanych jest po 14 odmian rzepaku. Na przeciwległym biegunie jest woj. mazowieckie, w którym nie jest zalecana do uprawy żadna odmiana. Oznacza to, że na tym terenie wszystkie podobnie rozwijają się i plonują na podobnym poziomie.

Prezentujemy opis odmian zamieszczonych na LOZ w br. dla poszczególnych województw.

Arsenal (KR 2013) - odmiana mieszańcowa. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu i glukozynolanów w nasionach średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej duża. Masa 1000 nasion średnia.

Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania nieco wcześniejszy od średniego. Odporność na czerń krzyżowych większa od średniej, na suchą zgniliznę kapustnych, zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi - średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce.

Bonanza (KR 2012) - odmiana mieszańcowa. Plon nasion od dużego do bardzo dużego. Stabilne plonowanie w latach. Zawartość tłuszczu w nasionach duża, glukozynolanów średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej powyżej średniej. Masa 1000 nasion nieco większa od średniej.