Prognozowanie wielkości przyszłych zbiorów w chwili obecnej jest obarczone dużym błędem. Wzrastające zainteresowanie biopaliwami i co za tym idzie duży popyt ze strony sektora biodiesela daje podstawy by sądzić, że producenci w nadchodzącym sezonie nie będą mieli kłopotu ze zbytem surowca i jego ceną.

Rzepak w cenie

Zakłady tłuszczowe już obecnie proponują podpisanie umów kontraktacyjnych z ceną 1700 zł za tonę nasion. Wszystko wskazuje na to, że rzepak w tym roku może być dochodową rośliną. Warto bliżej przyjrzeć się mniej popularnej jarej formie rzepaku.

Według szacunków IERiGŻ, w Polsce areał upraw rzepaku pod tegoroczne zbiory jest niższy o około 3 proc.

Opóźnione żniwa oraz nadmierne opady, jakie wystąpiły w całym kraju w sierpniu i we wrześniu 2010 roku sprawiły, że część producentów nie wykonało planowanych zasiewów rzepaku ozimego, bądź nie dotrzymało terminów siewu. Ponadto znacznie chłodniejszy niż przeciętnie wrzesień i październik nie sprzyjał rozwojowi rzepaku przez co rośliny nie zdążyły wytworzyć przed zimą odpowiedniej liczby liści i wystarczająco grubej szyjki korzeniowej co niesie za sobą duże ryzyko wymarznięcia plantacji.

Na świecie, znacznie więcej uprawia się rzepaku jarego niż ozimego. Najwięcej nasion tej rośliny produkuje: Kanada, Chiny oraz Rosja, Kazachstan i Australia. W Europie na większą skalę uprawiany jest w Szwecji i Dani. W Polsce, podobnie jak w innych krajach Zachodniej (Niemczech, Francji) i Środkowej Europy (Czechach i Słowacji), podstawową rośliną oleistą jest rzepak ozimy. Rzepak jary traktowany jest jako roślina alternatywna dla rzepaku ozimego.

W warunkach Polski uzyskanie zadawalająco wysokich plonów rzepaku jarego uzależnione jest w największym stopniu od odpowiednich pod względem ilości i rozkładu opadów deszczu. Plony porównywalne z plonami rzepaku ozimego (30 dt/ha) uzyskiwane są często w rejonach Polski północnej i południowo-wschodniej gdzie występują odpowiednie dla rzepaku jarego warunki wilgotnościowe tj. roczna suma opadów przekracza 600mm, a suma opadów w okresie wegetacji (kwiecień-wrzesień) wynosi około 400mm. Wymaganiom tym odpowiadają również tereny obejmujące Podgórze Karpackie i Sudeckie. W pozostałych regionach kraju możliwość uprawy tej formy silnie ograniczają niedobory opadów w okresie od kwietnia do lipca, występujące zwłaszcza w północnym pasie Krainy Wielkich Dolin i w Polsce zachodniej. Rzepak jary w całym okresie wegetacji potrzebuje dużych ilości wody a największe zapotrzebowanie na wodę ma w okresie od fazy tworzenia pąków kwiatowych do fazy zawiązywania łuszczyn.