PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Różnicowanie normyTermin siewu zależy głównie od temperatury kiełkowania i wschodów roślin. Ważna jest także długość okresu wegetacji i przeznaczenia rośliny uprawnej. Wcześniej wysiewane są nasiona, które lepiej wykorzystują wodę nagromadzoną, w glebie podczas zimy, ponieważ później na skutek nadmiernego parowania gleba traci wodę i pogarsza warunki do kiełkowania i wschodów. Obecnie istnieje tendencja przyspieszenia wysiewu roślin jarych, ponieważ wtedy lepiej wykorzystuje się wodę nagromadzoną zimą, wydłuża okres asymilacji, a także stwarza korzystne warunki do jarowizacji. Uzyskuje się przez to większy plon i lepszy rozwój generatywny roślin.

Przy siewie ważna jest odpowiednia głębokość, która zależy od wielkości nasion, sposobu kiełkowania, uwilgotnienia gleby, światła i dostępu do tlenu. Nasiona, które są drobne i kiełkują epigeicznie (fasola, łubiny i motylkowe drobnonasienne), czyli takie, które wynoszą liścień na powierzchnię gleby,  należy wysiać płytko. Natomiast nasiona większe, które wymagają więcej wody i kiełkują hypogeicznie (np. bobik, groch, peluszka), pozostawiające liścienie w glebie, wysiewa się głębiej. Przeciętna głębokość siewu i sadzenia roślin uprawianych w Polsce waha się w granicach od 0 (trawy, motylkowe drobnonasienne) do 10 cm (bobik, ziemniaki).

Gęstość wysiewu zależy w dużej mierze od sposobu użytkowania danej rośliny, a także od gatunku i odmiany. Ponieważ wpływa ona na zdolności krzewienia, tworzenie rozgałęzień i odporności na wyleganie. Obsadę roślin trzeba też zwiększyć, gdy są złe warunki klimatyczne i agrotechniczne.

Wyliczenie dawki
Normy wysiewu powinno się określić precyzyjnie, biorąc pod uwagę charakter odmiany, jak np. u zbóż zdolność do krzewienia, a u strączkowych odmiany tradycyjne i samokończące. Należy też uwzględnić warunki glebowe, gdyż na gorszych glebach wysiewa się więcej nasion, a na lepszych mniej. Równie istotny jest termin siewu, bo przy opóźnionych siewach norma powinna być zwiększona. Rolnicy zbyt mało uwagi przykładają do różnicowania normy wysiewu w zależności od masy 1000 nasion, a także zdolności kiełkowania (ziarn). Powinny być one wyliczone wg wzoru:

ilość wysiewu (kg/ha) = MTZ (g) x  liczba nasion (ziarn) (szt./mkw)/zdolność kiełkowania (proc.)

Kukurydza i buraki
Kukurydza jest rośliną dnia krótkiego, dlatego skrócony dzień przyspiesza jej rozwój generatywny. W miarę, gdy siew jest opóźniany, wytwarza ona większą masę wegetatywną, co z kolei opóźnia rozwój i dojrzewanie ziarna oraz zmniejszenie jego plonu i obniżenie zawartości suchej masy. Terminem, kiedy powinno się wysiewać kukurydzę, jest okres przypadający na kwitnienie porzeczki czerwonej i mniszka lekarskiego. Gleba na głębokości 6–8 cm powinna mieć wtedy temperaturę w granicach 6–8 st.C. Na skutek niskiej temperatury gleby siew jest niewskazany, ponieważ kiełkowanie i wschody znacznie się przedłużają, a nasiona uszkadzane są przez choroby i szkodniki glebowe. Doprowadza to do niepełnych wschodów i mniejszej obsady. Materiałem siewnym kukurydzy są ziarniaki odmian mieszańcowych, a ich zdolność kiełkowania powinna wynosić co najmniej 95 proc. i odznaczać się dobrym wyrównaniem ziarniaków pod względem wielkości, co wpływa na dokładność siewu. Przed wysiewem powinny one być zaprawiane zaprawami grzybo- i owadobójczymi oraz repelentami.

Optymalna gęstość siewu na ziarno i susz powinna zapewniać obsadę ok. 80 tys. roślin na hektar, co uzyskuje się, wysiewając 35–40 kg nasion. Natomiast przy uprawie kukurydzy na kiszonkę zagęszczenie wynosi około 100 tys. roślin na hektar, co uzyskuje się przy wysiewie 40–45 kg. Rozstawa rzędów powinna wynosić 70–80 cm, siew punktowy.

Materiałem siewnym buraka są kłębki. Ich wartość użytkowa zależy przede wszystkim od zdolności kiełkowania nasion w polu. Obecnie w Polsce uprawiane są wyłącznie odmiany genetycznie jednonasienne, a ilość wysiewu zależy od szerokości międzyrzędzi i ustalonej odległości między kłębkami w rzędzie. Buraki cukrowe należy wysiewać, gdy temperatura gleby osiąga 5–6 st.C. Zależnie od rejonu kraju wypada to w I, II albo III dekadzie kwietnia. Na hektar wysiewa się ok. 1,15 jednostki siewnej. Podstawowa rozstawa rzędów dla buraków wynosi 45 cm, a nasiona powinny być wysiewane na głębokość 2–3 cm. Trzeba jednak pamiętać o zróżnicowanej obsadzie dla każdej odmiany. Dlatego przed siewem należy się zapoznać z informacjami podanymi przez hodowcę.

Rośliny pod lupą
Rzepak jary wysiewa się wcześnie, zaraz po ruszeniu wegetacji pszenicy, jednak nie wcześniej niż warstwa wierzchnia gleby osiągnie 5–6 st.C. Zaleca się sianie rzepaku jarego w takiej samej rozstawie wąskorzędowej 12–15 cm lub zawężonej do 20–25 cm, a na stanowiskach o niższym poziomie kultury roli w rozstawie szerokorzędowej 35–40 cm. Sieje się go w podobnych ilościach jak ozimy – 4–6 kg/ha, co przy nasionach mniejszych rzepaku jarego daje o około 20 proc. większe zagęszczenie roślin po wschodach. Natomiast głębokość, na której powinny być umieszczone nasiona, wynosi 1,5–2 cm.

Do siewu słonecznika zwyczajnego należy używać nasion kwalifikowanych, zaprawionych na mokro fungicydami, z dodatkiem insektycydów i repelentów. Wysiewa się go punktowo w glebę ogrzaną do temperatury 6–8 st.C, co przypada zwykle między 15 a 25 kwietnia. Optymalnym zagęszczeniem przed zbiorem jest około 55 tys. roślin na ha, aby to osiągnąć powinno się wysiać 25 proc. więcej nasion.

Nasiona siewne lnu muszą być zdrowe i czyste, a ich wilgotność nie może przekraczać 12 procent. Równomierny i gęsty siew zapewnia wyrównany wzrost i rozwój roślin, a także przeciwdziała ich wyleganiu i zachwaszczeniu. Len wysiewa się na głębokość 1–2 cm w glebę ogrzaną do temperatury 6–8 st.C, w ilości 120–140 kg/ha przy rozstawie rzędów od 8 do 10 cm. Opóźnienie siewu zwykle powoduje silniejsze porażenie chorobami grzybowymi, jak i zmniejszenie plonu słomy, nasion i włókna.

normy wysiewu

Autor: M. Ptaszyński

Opis: Normy wysiewu

Materiał siewny konopi musi odznaczać się wysoką czystością 97 proc., a przed siewem zaprawiany jest zawiesinową zaprawą nasienną T na sucho lub z dodatkiem 6 ml wody. Również wysiewa się go w ogrzaną już glebę na głębokość od 3 do 5 cm. Normą wysiewu dla konopi jest około 100–120 kg na hektar przy rozstawie od 15 do 25 cm. Izolacja przestrzenna plantacji nasiennej wynosi 5 km, w pasie tej szerokości powinno niszczyć się dziko rosnące konopie.

Strączkowe na zielonkę

Ilość wysiewu łubinu żółtego i wąskolistnego wynosi od 100 do 125 nasion o pełnej wartości użytkowej na 1 mkw. i zależy w dużym stopniu od właściwości genetycznych odmian i warunków siedliskowych. Łubin wąskolistny cechuje się większą normą wysiewu, ponieważ wynosi ona od 180 do 200 kg na 1 ha, natomiast dla żółtego wynosi 160–180 kg/ha. Opóźnienie siewu powoduje zmiany w wyglądzie roślin, są one wyższe, wytwarzają dużo zielonej masy i przedłużają kwitnienie, zawiązując mniej strąków. Wczesny termin siewu natomiast warunkuje wyższy plon i powoduje, że lepiej wykorzystują wodę, lepiej się ukorzeniają oraz w mniejszym stopniu zakażają się chorobami wirusowymi. Jednak zbyt wczesny siew może mieć ujemne skutki, gdyż w niskiej temperaturze przedłuża się okres kiełkowania i nasiona mogą być porażone przez choroby grzybowe. Rozstawa rzędów wiąże się ze sposobem pielęgnowania i gatunkiem łubinu, przeważnie wynosi ona 15 cm, a głębokość siewu waha się od 3 do 4 cm.

Zróżnicowanie wielkości nasion poszczególnych odmian grochu jest bardzo duże, dlatego tak ważne są parametry związane z ilością wysiewu. Prawidłowa obsada jest warunkiem otrzymania wysokich plonów i powinna być dostosowana do właściwości i wymagań odmian. Norma wysiewu w zależności od planowanej obsady waha się od 160 do 180 kg na hektar, rozstawa rzędów wiąże się z zabiegami pielęgnacyjnymi. W przypadku, gdy chwasty zwalczane są tylko herbicydami, zaleca się 15–20 cm rozstawę, zapewnia ona równomierniejsze rozmieszczenie roślin. Natomiast kiedy stosuje się mechaniczną pielęgnację, rozstawa waha się od 25 do 35 cm. Głębokie przykrycie nasion wpływa na dobre wschody grochu i chroni kiełkujące rośliny przed ewentualnymi uszkodzeniami przez herbicydy stosowane bezpośrednio po wysiewie. Dlatego optymalną głębokością, na którą wysiewa się nasiona, jest od 6 do 8 cm w zależności od warunków glebowych.

W okresie kiełkowania bobik potrzebuje dużych ilości wody, a niższe wiosenne temperatury nie wpływają na szkodliwość jego rozwoju, wprost przeciwnie, bo taka temperatura w początkowym okresie wzrostu umożliwia mu przejście pełnej jarowizacji w krótkim czasie. Dla rozwoju bobiku ważna jest też głębokość wysiewu, która jest dosyć duża, wynosi 8–10 cm, przez co powoduje lepsze ukorzenienie i zwiększa odporność na wyleganie roślin. Na jeden hektar stosuje się 230–380 kg nasion, rozstawa waha się od 20 do 25 cm, a jej zwiększenie sprzyja wtórnemu zachwaszczeniu.
Uprawa wyki jarej w zasiewie czystym jest dosyć kłopotliwa, ponieważ ma ona wiotkie łodygi i łatwo wylega. Częściej uprawia się ją w zasiewie mieszanym, który ułatwia zbiór i ryzyko wylegania. Ilość wysiewu wynosi 120–150 kg/ha przy rozstawie rzędów 15–20 cm.

Normy drobnonasiennych
Rozstawa rzędów (8–12 cm), głębokość (1–1,5), jak i termin wysiewu (od trzeciej dekady marca do końca kwietnia) wszystkich koniczyn przeznaczonych na zielonkę są takie same. Jedynie norma wysiewu się zmienia, u koniczyny białej i białoróżowej wynosi 8–10, u czerwonej – 8–12, perskiej – 12–15, a u inkarnatki najwięcej, bo od 15 do 20 kg na hektar. Ilość wysiewu zależy od warunków siedliskowych (pogody i gleby), a także czynników agrotechnicznych.

Plon suchej masy esparcety siewnej zwiększa się, gdy zaszczepi się materiał siewny aktywnymi szczepami bakterii brodawkowych i gdy wykona się zaprawianie bezpośrednio przez siewem wodnym roztworem molibdenianu amonu. Esparcetę należy wysiewać od końca marca przez cały kwiecień, zależnie od warunków pogodowych. Na hektar trzeba wysiać 60–80 kg nasion, przy rozstawie międzyrzędzi od 12 do 25 cm i głębokości do 3 cm. Bezpośrednio po siewie, w warunkach niedostatecznej wilgotności, glebę należy lekko zwałować.

W kwietniu również wysiewa się kolejną roślinę motylkową drobnonasienną – seradelę. Norma siewu dla niej waha się między 50 a 60 kg na hektar, rozstawa rzędów to 8–12 cm, a głębokość wynosi od 1 do 2 cm. Zaleca się szczepienie nasion seradeli nitraginą zawierającą odpowiednie szczepy bakterii.

Źródło: Farmer 07/2007

Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (0)

BRAK KOMENTARZY

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.81.71.219
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin serwisu

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Zgłoś swoje propozycje zmian!


Dziękujemy za współpracę!