Strączkowe na zielonkę

Ilość wysiewu łubinu żółtego i wąskolistnego wynosi od 100 do 125 nasion o pełnej wartości użytkowej na 1 mkw. i zależy w dużym stopniu od właściwości genetycznych odmian i warunków siedliskowych. Łubin wąskolistny cechuje się większą normą wysiewu, ponieważ wynosi ona od 180 do 200 kg na 1 ha, natomiast dla żółtego wynosi 160–180 kg/ha. Opóźnienie siewu powoduje zmiany w wyglądzie roślin, są one wyższe, wytwarzają dużo zielonej masy i przedłużają kwitnienie, zawiązując mniej strąków. Wczesny termin siewu natomiast warunkuje wyższy plon i powoduje, że lepiej wykorzystują wodę, lepiej się ukorzeniają oraz w mniejszym stopniu zakażają się chorobami wirusowymi. Jednak zbyt wczesny siew może mieć ujemne skutki, gdyż w niskiej temperaturze przedłuża się okres kiełkowania i nasiona mogą być porażone przez choroby grzybowe. Rozstawa rzędów wiąże się ze sposobem pielęgnowania i gatunkiem łubinu, przeważnie wynosi ona 15 cm, a głębokość siewu waha się od 3 do 4 cm.

Zróżnicowanie wielkości nasion poszczególnych odmian grochu jest bardzo duże, dlatego tak ważne są parametry związane z ilością wysiewu. Prawidłowa obsada jest warunkiem otrzymania wysokich plonów i powinna być dostosowana do właściwości i wymagań odmian. Norma wysiewu w zależności od planowanej obsady waha się od 160 do 180 kg na hektar, rozstawa rzędów wiąże się z zabiegami pielęgnacyjnymi. W przypadku, gdy chwasty zwalczane są tylko herbicydami, zaleca się 15–20 cm rozstawę, zapewnia ona równomierniejsze rozmieszczenie roślin. Natomiast kiedy stosuje się mechaniczną pielęgnację, rozstawa waha się od 25 do 35 cm. Głębokie przykrycie nasion wpływa na dobre wschody grochu i chroni kiełkujące rośliny przed ewentualnymi uszkodzeniami przez herbicydy stosowane bezpośrednio po wysiewie. Dlatego optymalną głębokością, na którą wysiewa się nasiona, jest od 6 do 8 cm w zależności od warunków glebowych.