W niekorzystnych warunkach glebowych efekty produkcyjne uprawy pszenicy ozimej w dużym stopniu zależą od różnych czynników, w tym przedplonu i przebiegu pogody. Korzystny rozkład opadów w okresie wegetacji zwiększa efektywność nawożenia azotem, co znacząco wpływa na zdrowotność roślin oraz wielkość i jakość plonu ziarna pszenicy. Ważnym elementem produkcji ziarna na cele konsumpcyjne jest także wybór odmian o genetycznie utrwalonej wysokiej jakości technologicznej ziarna. Cechy te w warunkach produkcyjnych ujawniają się jednak w różnym stopniu zależącym od czynników siedliskowych i agrotechnicznych. O ile działanie nawożenia azotowego na porażenie przez patogeny pszenicy i jej plonowanie można uznać za rozpoznane, o tyle konieczne wydaje się określenie jego wpływu na aktualnie uprawiane odmiany, zwłaszcza w mniej korzystnych warunkach glebowych.

Autorzy publikacji przeprowadzili w tym kierunku ścisłe badania w Stacji Badawczej w Mochełku, należącej do Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, których celem było określenie wpływu nawożenia azotem na zdrowotność i plonowanie kilku zróżnicowanych pod względem cech rolniczo-użytkowych odmian pszenicy ozimej uprawianej na glebie lekkiej. Pszenicę wysiewano po rzepaku ozimym w gęstości 5,0 mln ziaren/ha. Ziarno zaprawiano zaprawą Raxil 02 DS. Nawóz azotowy (w postaci saletry amonowej) wysiewano jednorazowo wiosną (BBCH 21-23), lub w dawkach dzielonych, tj.: w momencie ruszenia wegetacji (BBCH 21-23), w fazie strzelania w źdźbło (BBCH 31-33) oraz w fazie kłoszenia (BBCH 50-52), stosownie do przyjętego schematu doświadczenia.

Czynnikami doświadczenia były:

1. Odmiana: Bogatka (grupa B - chlebowa), Nutka (grupa B - chlebowa), Kris (grupa B - chlebowa), Tonacja (grupa A - jakościowa);
2. Dawka nawożenia azotowego (w kg N/ha): 40, 80 (50+30), 120 (60+40+20), 160 (70+50+40).

Ocenę zdrowotności przeprowadzono w fazie dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 73-75). Szacowano procent porażonej powierzchni liści (flagowego i podflagowego) oraz kłosów przez grzyby. Po zbiorze określono plon ziarna pszenicy ozimej i analizę jego jakości.

Na ocenianych liściach pszenicy ozimej w największym nasileniu, średnio na 13,5 proc. ich powierzchni, występowały objawy septoriozy. Spośród odmian najwięcej symptomów tej choroby stwierdzono na odmianie Kris, a najmniej na odmianach Tonacja i Nutka. Zwiększanie dawki nawożenia azotowego w zakresie od 40 do 160 kg N/ha powodowało systematyczny wzrost powierzchni liści pszenicy ozimej z objawami tej choroby.