- W ramach oceny ryzyka uprawy kukurydzy MON 810, przeprowadzone zostały badania dotyczące m.in. wpływu kukurydzy na organizmy inne niż omacnica prosowianka, tak zwane organizmy niedocelowe - informuje portal farmer.pl dr Roman Warzecha z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB.


Celem badań kilku naukowców było stwierdzenie czy uprawa kukurydzy MON 810 niesie ryzyko dla bioróżnorodności owadów czy też nie. - Też czy kukurydza MON 810 jest bardziej efektywna w ochronie przed omacnicą w porównaniu z ochroną chemiczną i jakie straty ponosi się w przypadku braku ochrony? Następnym celem było określenie „bezpiecznych" odległości między uprawami kukurydzy MON 810 i kukurydzy konwencjonalnej, lub jako innej opcji zastąpienie odległości między tymi uprawami poprzez obsiew izolacyjny kukurydzy MON 810 kukurydzą konwencjonalną - dodaje dr Warzecha.


Czy udało się je opracować dla naszych warunków? - Przez bezpieczną odległość rozumiemy taką odległość, gdzie poziom zawartości zmodyfikowanego DNA w sąsiadującej kukurydzy konwencjonalnej jest mniejszy niż 0,9 proc. Jeśli byłby większy to taką kukurydzę musielibyśmy traktować jako genetycznie zmodyfikowaną. Z naszych badań wynika, że jest to około 20-30 metrów od źródła pyłku MON 810, ale dla praktyki rolniczej rekomendowana będzie większa odległość między uprawami MON 810, a kukurydzą konwencjonalną. Istnieje możliwość zmniejszenia odległości w przypadku obsiewu kukurydzy MON 810 kukurydzą konwencjonalną. W świetle zagranicznych badań 1 rząd obsiewu pozwala zmniejszyć odległość o 2 metry. Wyniki naszych badań generalnie potwierdzają te ustalenia - podkreśla dr Roman Warzecha.


Jak informuje naukowiec grant został zakończony formalnie 31 marca br. Raport końcowy jest obecnie wynikiem oceny. Wyniki zostaną oficjalnie przedstawione jesienią na specjalnej konferencji naukowej. W międzyczasie są przygotowywane publikacje naukowe dotyczące różnorodnych aspektów przeprowadzonych badań. Na sesji naukowej Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, w lutym została przedstawiona pierwsza prezentacja wyników badań entomologicznych (dr Twardowski i współautorzy). Wyniki przedstawiają zasiedlenie poletek kukurydzy MON 810, analogicznej kukurydzy konwencjonalnej i odmian referencyjnych przez różne grupy owadów.