tabela

Autor: K. Noworolnik

Liczba kłosów w łanie jest najmocniej związana z plonem ziarna – przeważnie im więcej kłosów, tym wyższy plon. Przy nadmiernym zagęszczeniu pędów produkcyjnych występują jednak zjawiska niekorzystne, jak wyleganie roślin, porażenie ich przez choroby, zmniejszenie liczby ziarn w kłosie i masy 1000 ziarn. Ważne jest uzyskanie optymalnego zagęszczenia roślin i kłosów w łanie zbóż. Można mieć na to wpływ poprzez zastosowanie właściwej gęstości siewu, która staje się przez to jednym z głównych czynników agrotechnicznych.

tabela

Autor: K. Noworolnik

Ilość wysiewu nasion zależy od wielu czynników: siedliskowych (zwięzłość, żyzność i odczyn gleby, pogoda, przedplon), biologicznych (gatunek zboża, odmiana, masa 1000 ziarn i ich zdolność kiełkowania, stopień zachwaszczenia pola, nasilenie chorób i szkodników zbóż w danym rejonie) i agrotechnicznych (wielkość nawożenia mineralnego, termin siewu, staranność uprawy roli, intensywność chemicznej ochrony roślin). Różna gęstość siewu nie wpływa istotnie na zawartość białka w ziarnie zbóż.

Gleba

Przechodząc z uprawą zbóż z gleb lepszych na średnie, a następnie na słabe, wzrasta efektywność zwiększonych ilości wysiewu. Wynika to z gorszego rozkrzewienia roślin rosnących w warunkach mniejszej zasobności gleb w składniki pokarmowe i wodę. Duża gęstość siewu nie jest jednak efektywna na glebach bardzo słabych, głównie ze względu na nadmierną wzajemną konkurencję o wodę i składniki mineralne, prowadzącą często do stresu, jeśli dostępność wody i pokarmu dla danej rośliny (przy zbyt dużej liczbie roślin) spadnie poniżej minimum fizjologicznego.

Przyczyną słabszej reakcji zbóż na gęstość siewu na glebach dobrych jest częstsze w tych warunkach występowanie wylegania i porażenia roślin przez choroby, które prowadzą do strat plonu. Na żyznych glebach rośliny z reguły silniej się krzewią i przy bujniejszym ich wzroście występuje nadmierne zagęszczenie łanu, co sprzyja nasileniu się wylegania i porażenia przez choroby.