W Polsce (na tle innych krajów w Europie) występuje szczególnie duża mozaikowatość pól polegająca na dużym zróżnicowaniu jakości gleby na małej powierzchni, a także bardzo zmienne warunki pogodowe wywołane ścieraniem się klimatu kontynentalnego z morskim. Dlatego najwięcej mieszanek uprawia się w naszym kraju.

Głównym ich komponentem jest jęczmień jary. Najlepiej komponuje się on w mieszance z owsem, gdyż te gatunki najbardziej wśród zbóż różnią się wymaganiami siedliskowo-agrotechnicznymi. Niesprzyjające warunki dla wzrostu jednego z komponentów mieszanki mogą być korzystne dla drugiego, który uzyskuje wówczas pozycję dominującą w łanie, co rekompensuje zniżkę plonu pierwszego komponentu. W konsekwencji obserwujemy większą wierność plonowania mieszanek. Różne gatunki w mieszankach, dzięki zróżnicowanym systemom korzeniowym, lepiej penetrują glebę i efektywniej wykorzystują nawożenie, które może być stosowane w mniejszych dawkach. Wydzieliny korzeniowe jęczmienia wpływają stymulująco na rośliny innych gatunków w mieszance.

Obligatoryjne stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin uprawnych od 2014 r. (ograniczenie chemicznej ochrony, pierwszeństwo dla agrotechnicznych metod ochrony) podkreśla zasadność uprawy mieszanek. Ograniczeniu chemicznej ochrony mieszanek sprzyja mniejsza wrażliwość ich na zachwaszczenie i wyleganie, a przede wszystkim mała podatność na choroby w efekcie biologicznych mechanizmów hamujących porażenie roślin przez choroby. Wynika to ze zmniejszenia ilości i rozrzedzenia tkanki gatunku wrażliwego na daną chorobę i z działania roślin gatunku odpornego jako barier fizycznych dla rozprzestrzeniającego się materiału zakaźnego w łanie.

Mieszanki są bardziej tolerancyjne od czystych zasiewów zbóż na uprawę w gorszych stanowiskach (po zbożach) ze względu na mniejsze rozprzestrzenianie się w ich łanach chorób podstawy źdźbła, a także chorób kłosa oraz lepszą zdolność do konkurowania z chwastami. Duży udział zbóż w strukturze zasiewów (do 75 proc.) i uproszczenia uprawowe prowadzą do zaburzenia równowagi biologicznej, czynniki te sprzyjają bowiem rozprzestrzenianiu się patogenów powodujących obniżkę plonu. Ryzyko to zmniejsza się przy dużej powierzchni uprawy mieszanek.