Rekordowe plony i wysokie ceny ziarna kukurydzy w roku 2011 oraz konieczność obsiewu pól po wymarzniętych oziminach wiosną 2012 r. spowodowały, że areał uprawy kukurydzy na ziarno prawie się podwoił w porównaniu z poprzednim rokiem. Wyniósł prawdopodobnie ponad 600 tys. ha. Plony z plantacji 2012 r. średnio w kraju były wprawdzie nie tak obfite, jak przed rokiem, ale także można je uznać za zadowalające. Zapewne znaczący udział w osiągniętych plonach miała wartość wysianych odmian.

KR czy CCA

Odmiany mieszańcowe kukurydzy należą do najbardziej licznych, zarówno w rejestrze krajowym (KR), jak i unijnym (CCA). Na liście krajowej pod koniec grudnia 2012 r. figurowało prawie 160, a w CCA aż ponad 4 tysiące odmian kukurydzy. Z pozoru liczba odmian zarejestrowanych u nas powinna wystarczać na pokrycie potrzeb kraju. Jednak tylko część z nich jest na miejscu reprodukowana w większej ilości bądź importowana. Wartość gospodarcza odmian wpisanych do KR jest rozpoznana w trakcie dwuletniego procesu ich rejestracji. Natomiast rozeznanie w przydatności odmian z CCA dla warunków naszego kraju jest stosunkowo małe.

Aktualne informacje o wartości odmian zapewniają porejestrowe doświadczenia odmianowe i rolnicze (PDOiR), zlokalizowane w różnych warunkach siedliskowych. W odniesieniu do przynajmniej niektórych odmian z CCA sprowadzanych do obrotu handlowego, testowanie odbywa się w doświadczeniach rozpoznawczych, w zmniejszonej liczbie miejscowości (wyników doświadczeń rozpoznawczych nie zamieszczono w tabelach). Odmiany z CCA wykazujące bardzo korzystne wyniki w dwóch latach doświadczeń rozpoznawczych mogą być włączone do całej sieci doświadczeń porejestrowych. W zamieszczonych tabelach te odmiany zostały oznaczone dopiskiem CCA.

Standardowe doświadczenia porejestrowe prowadzi się w trzech grupach wczesności (wczesna, średnio wczesna i średnio późna). Traktowane są one jako oddzielne serie, jednak w każdej miejscowości wysiewane obok siebie. Umożliwia to porównywanie wyników odmian w obrębie grupy, a pośrednio - także odmian z różnych grup wczesności.

Większość doświadczeń ziarnowych zlokalizowana jest w środkowej i południowej części kraju, w rejonach typowych dla tej produkcji. Poziom wzorca w każdej grupie wczesności wyznacza średnia z odmian wpisanych do krajowego rejestru, testowanych w danym roku w odpowiedniej grupie.