Taką jednomyślność posłów rzadko obserwuje się w Sejmie - 421 głosów za, 5 przeciw, nikt nie wstrzymał się podczas głosowania nad przyjęciem nowelizacji ustawy o ochronie roślin, zaproponowanej przez Senat.

Dotąd wwóz roślin, produktów roślinnych i przedmiotów importowanych z państw trzecich był możliwy jedynie przez wyznaczone punkty wwozu.

Minister rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw transportu podawał wykaz takich punktów, w których musiały zostać spełnione warunki zapewniające prawidłowy przebieg granicznej kontroli fitosanitarnej importowanych towarów. Koszty spełnienia tych warunków, wymagających zapewnienia odpowiedniej infrastruktury oraz kadr powodowały, że punkty wwozu zostały ustanowione jedynie na niektórych przejściach granicznych.

Wynikający z przepisów obowiązek wprowadzania importowanych towarów przez wyznaczone punkty wwozu dotyczył każdego materiału roślinnego, niezależnie od tego, czy podlegał on obowiązkowej granicznej kontroli fitosanitarnej. To z kolei zwiększało koszty importerów.

Obecna zmiana przepisów zakłada, że tylko sprowadzanie bezpośrednio z państw trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które przed wprowadzeniem powinny zostać poddane granicznej kontroli fitosanitarnej, będzie dozwolone przez wyznaczone punkty wwozu.

"Dzięki temu rozwiązaniu, na przejściach granicznych, przez które wprowadzane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jedynie towary pochodzenia roślinnego niepodlegające takiej kontroli (większość materiałów paszowych, zbóż, świeżych warzyw, niektóre rodzaje drewna), nie będzie konieczne ustanawianie punktów wwozu" - podano w uzasadnieniu projektu ustawy.

Autorzy nowelizacji przewidują, że wejście w życie ustawy będzie miało pozytywny wpływ na sytuację i rozwój regionalny obszarów przygranicznych, w szczególności tzw. ściany wschodniej. Dzięki zwiększeniu przepływu towarów pochodzenia roślinnego przez przejścia graniczne, na których nie są ustanowione obecnie punkty wwozu, spodziewany jest rozwój lokalnej przedsiębiorczości na tych obszarach.