(...) Mieszanki zbożowe są uprawiane przede wszystkim w ekstensywnych warunkach niesprzyjających uprawie pojedynczego gatunku oraz na obszarach zróżnicowanych pod względem typu gleby, zasobności w składniki pokarmowe, odczynu, przedplonu, kultury gleby. W tych warunkach zasiewy mieszane dają często wyższe lub wierniejsze plony niż zasiewy jednogatunkowe. Warunki niesprzyjające dla wzrostu jednego z komponentów mieszanki mogą być korzystne dla drugiego, co powoduje, że plony ziarna są bardziej stabilne (...).

Produkcja mieszanek zbożowych w regionach Polski jest zróżnicowana, a decydują o tym czynniki siedliskowe, agrotechniczne i organizacyjno-ekonomiczne. Mieszanki zbożowe, podobnie jak i inne rośliny zbożowe, wykazują regionalne zróżnicowanie produkcji odnośnie udziału w strukturze zasiewów oraz poziomu plonowania. Najwięcej mieszanek zbożowych uprawia się w północno-wschodnim rejonie kraju, zwłaszcza w woj. podlaskim. Jednak najwyższe plony ziarna, w porównaniu do średniej krajowej, uzyskiwane są w woj. opolskim. Można to wiązać z przestrzeganiem prawideł agrotechniki oraz z poziomem kultury rolnej.

Udział powierzchni uprawy mieszanek w strukturze zasiewów zbóż na terenie kraju wykazuje większą zmienność niż ich plon ziarna. Z badań własnych w oparciu o dane GUS wynika, że mieszanki powszechniej uprawia się na glebach słabszych, w mniejszych gospodarstwach cechujących się dużym udziałem zbóż, posiadających produkcję zwierzęcą.

CZYNNIKI WARUNKUJĄCE WYSOKOŚĆ PLONU

(...) Pod uprawę mieszanki jęczmienia z owsem najbardziej odpowiednimi są kompleksy przydatności rolniczej: żytni dobry i żytni słaby (jednak w warunkach pH niższego od 5 lepiej udaje się owies). Mieszanki z udziałem pszenicy zaleca się uprawiać na glebach kompleksów pszennych, żytniego bardzo dobrego i żytniego dobrego. Jednak na glebach dobrych bardziej konkurencyjne są czyste zasiewy pszenicy lub jęczmienia. W przypadku gospodarstw z dużym udziałem zbóż uprawa mieszanek na lepszych glebach jest uzasadniona ze względu na lepszą ich tolerancję na gorszy przedplon (...).

Na efekt końcowy mieszanki ma wpływ dobór odpowiednich odmian. Do mieszanek warto dobierać odmiany najwyżej plonujące w danych warunkach. Przyjmuje się, że o wydajności mieszanki decyduje gatunek bardziej plenny i lepiej przystosowany do warunków siedliska, który powinien stanowić więcej niż 50 proc. udziału w mieszance.