Jak zaznacza ministerstwo rolnictwo, stosowane w kraju odmiany zbóż ozimych zazwyczaj dobrze znoszą niskie temperatury. Tak więc dopóki nie rozpocznie się wegetacja roślin, nie można stwierdzić w jakiej kondycji w nowy okres wegetacji wchodzą plantacje zbóż ozimych.

Warunki atmosferyczne jesienią 2012 r. były korzystne dla wschodów i wzrostu zbóż ozimych, w wyniku czego weszły one w fazę zimowego spoczynku w dobrym stanie rozwoju i rozkrzewienia. Stan zasiewów zbóż ozimych pod zbiory 2013 r. przed wejściem w stan zimowego spoczynku był lepszy od roku poprzedniego.

Według informacji GUS z grudnia 2012 r. pod zbiory w 2013 r. zasiano ponad 4,3 mln ha zbóż ozimych, tj. o blisko 157 tys. ha mniej niż w roku ubiegłym, w tym:
- pszenicy ozimej ponad 1,8 mln ha (o 0,1 mln ha mniej niż pod zbiór 2012 r.),
- żyta ponad 1,1 mln ha (podobnie jak pod zbiór 2012 r.),
- pszenżyta ozimego blisko 1,1 mln ha (podobnie jak pod zbiór 2012 r.),
- jęczmienia ozimego 212,4 tys. ha (o 10 tys. ha mniej niż pod zbiór 2012 r.),
- mieszanek zbożowych ozimych 89,2 tys. ha (o 2,9 tys. ha więcej niż pod zbiór 2012 r.).

Powierzchnię obsianą rzepakiem ozimym szacuje się na około 775,7 tys. ha wobec 796 tys. ha szacowanych przez GUS w grudniu 2011 roku pod zbiory 2012.

W przypadku zbóż jarych z uwagi na długo zalegającą okrywę śnieżną termin siewów ulegnie znacznemu opóźnieniu. Według Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin pszenica jara w zależności od regionu kraju powinna byś wysiewana w terminie:
- region zachodni - optymalny termin 15 - 25.03, dopuszczalny opóźniony termin 5.04,
- region centralny - optymalny termin 20 - 30.03, dopuszczalny opóźniony termin 10.04,
- region północno-wschodni - optymalny termin 1 - 10.04, dopuszczalny opóźniony termin 20.04,
- region wschodni - optymalny termin 25.03 - 5.04, dopuszczalny opóźniony termin 15.04.

Pszenica jara jest rośliną dnia długiego. Kiełkuje w temperaturze 1 - 3 stopni C. Opóźnienie siewu sprawia, że początkowy rozwój przechodzi ona przeważnie w wyższych temperaturach i przy dłuższym dniu. Takie warunki powodują skrócenie okresu krzewienia co ogranicza liczbę pędów i redukuje liczbę płodnych kłosów. Z doświadczeń wynika, że ujemny wpływ opóźnionego siewu w niewielkim stopniu może być wyrównywany poprzez zwiększoną ilość wysiewu roślin na ha.