Prawidłowa technologia uprawy zbóż powinna być nastawiona na zbudowanie przez rośliny optymalnej struktury plonu, tj. odpowiedniej obsady kłosów, liczby ziarniaków w kłosie i masy tysiąca ziaren (MTZ), która będzie gwarantować wysokie plony ziarna o dobrej jakości technologicznej. Przy czym trzeba wiedzieć, że poszczególne elementy struktury plonu wykazują pewną zdolność kompensacji, tzn. powstałe wcześniej, np. obsada kłosów, mają wpływ na wielkość powstających później, np. liczbę ziarniaków w kłosie czy ich masę. Przykładowo nadmierne zagęszczenie źdźbeł zwykle skutkuje zmniejszeniem liczby ziaren w kłosie oraz może spowodować spadek MTZ. W sytuacji odwrotnej, gdy obsada kłosów na m2 jest niska, to liczba ziaren w kłosie i MTZ mogą wzrosnąć. Oczywiście pod warunkiem dobrego zaopatrzenia roślin w składniki pokarmowe. Zatem zadanie, jakie stoi przed rolnikiem, sprowadza się do takiego "sterowania" łanem zbóż, aby wypadkowa powyższych elementów struktury plonu dała jak najwyższy plon przy jednocześnie wysokiej jakości technologicznej.

W trakcie wegetacji roślin rolnik może "sterować" łanem przede wszystkim poprzez nawożenie azotem - dobór nawozu (forma azotu), wysokość dawki i jej podział. W tym celu musi jednak umieć ocenić, w jaki sposób zastosowana dawka azotu wpływa na strukturę plonu i jego jakość w poszczególnych fazach rozwojowych roślin. Z przeprowadzonych badań wynika, że azot zastosowany:

1. Przed ruszeniem wegetacji zbóż ozimych lub przed siewem zbóż jarych prowadzi do:

- uzupełnienia zapasów glebowych w ten składnik,

- pobudzenia krzewienia się roślin.

2. W pełni krzewienia (faza BBCH 25) prowadzi do:

- pobudzenia krzewienia się roślin - szczególnie jest to ważne w łanach rzadkich,

- wzrostu liczby zawiązanych kłosów,

- wzrostu liczby zawiązków kłosków w kłosie, tzw. pięterek, przykładowo dobrze rozwinięty kłos pszenicy ozimej posiada od 10 nawet do 14 pięterek, na których zawiązuje ziarniaki.

3. W fazie końca krzewienia - początku strzelania w źdźbło (faza BBCH 29-31) prowadzi do:

- zmniejszenia tempa redukcji pędów kłosonośnych,

- zmniejszenia tempa redukcji zawiązków kłosków.

4. W pełni strzelania w źdźbło (faza BBCH 32-37) prowadzi do:

- zmniejszenia tempa redukcji kłosków,