PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Opóźniony termin siewu pszenicy ozimej

Opóźniony termin siewu pszenicy ozimej Konsekwencją przesunięcia terminu siewu są spowolnione wschody i wolniejszy wzrost

Autor: Katarzyna Szulc

Dodano: 03-10-2015 07:31

Tagi:

W zależności od terminu siewu, pszenica ozima dysponuje różną długością okresu wegetacji jesiennej. W skrajnej sytuacji ogranicza się ona do zaledwie kilku dni. Jakie są tego konsekwencje?Pszenica ozima wykazuje silną reakcję fotoperiodyczną. Jesienią, a więc w warunkach krótkiego dnia, krzewi się i rozwija masę wegetatywną. W zależności od terminu siewu ma do wykorzystania różną liczbę dni na wegetację. Im później jest zasiana, tym jest on krótszy. Rośliny z wczesnego siewu dysponują 60-70 dniami; siane późno czasem kilkoma lub nawet żadnym dniem.

Konsekwencją przesunięcia terminu siewu są spowolnione wschody i wolniejszy wzrost. Tempo ukazywania się kolejnych liści wymaga zgromadzenia przez roślinę określonej sumy ciepła, powyżej tzw. minimum termicznego. Kolejne liście pszenicy ukazują się po zakumulowaniu przez roślinę ok. 100oC, mierzonych od średniej wartości progowej, tj. 4oC. Późny siew prowadzi do jej niedorozwoju i braku wykształconego węzła krzewienia. Jest to równoznaczne z jej fizjologiczną niedojrzałością do przetrwania ostrej zimy. Jeżeli warunki pogodowe pozwolą i dotrwa do wiosny, to i tak jest spóźniona w rozwoju. Odbywa się to w warunkach wydłużającego się dnia świetlnego, co skraca czas, jaki może wykorzystać na przygotowanie się do strzelania w źdźbło i kwitnienie. Skutkuje to pogorszeniem takich elementów struktury plonu jak liczba źdźbeł kłosonośnych na m2, liczba ziaren w kłosie.

DŁUGOŚĆ DNIA I NISKIE TEMPERATURY

Na wytworzenie zawiązków kwiatowych wpływają zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Podstawowym warunkiem wewnętrznym jest osiągnięcie przez roślinę odpowiedniej fazy wzrostu wegetatywnego, którą jest krzewienie.

Spośród czynników zewnętrznych potrzebnych do wytworzenia zawiązków kłosów niezbędne jest przejście przez rośliny okresu wernalizacji (jarowizacji), czyli wychłodzenia w niskich (od 1 do 5oC) temperaturach. Kolejne etapy rozwoju generatywnego warunkuje natomiast długość dnia świetlnego. Pszenica ozima należy do roślin dnia długiego, czyli wchodzi w zasadniczą fazę rozwoju generatywnego wówczas, gdy dzień jest dłuższy od nocy. Krytyczna długość dnia dla tego gatunku wynosi 12 godzin.

ROLA ŚWIATŁA

Bodziec świetlny przyjmowany jest przez liście, przede wszystkim młode, rozwijające się. Do inicjacji procesu zakwitania wystarczy ekspozycja tylko jednego liścia na właściwy fotoperiod. Docierające światło powoduje przemieszczanie giberelin i antezyny do merystemów wierzchołkowych, stymulując kwitnienie.

Za syntezę regulatorów kwitnienia odpowiadają fitochromy P660 i P730. Układ fitochromowy pełni w roślinach rolę wewnętrznego zegara biologicznego. To dzięki niemu rośliny rozpoznają właściwy moment do zakwitania, zależny od rytmu następujących po sobie okresów światła i ciemności. U roślin dnia długiego (RDD), do których należy pszenica ozima, antezyna wytwarzana jest stale. Jednocześnie dominuje u nich fitohormon P730, który stymuluje wytwarzanie gibereliny. P730 jest trwały tylko w ciągu dnia. W ciemności przechodzi w P660, dlatego RDD wymagają okresu oświetlenia dłuższego od krytycznej długości dnia. Powolny rozkład fitochromu P730 w ciemności w połączeniu z innymi reakcjami mierzy długość nocy. Proces kwitnienia zostaje uruchomiony dopiero wówczas, gdy przekroczona zostanie krytyczna długość fotoperiodu. W przypadku pszenicy ozimej jest to ciemność panująca przez 12 godzin i krócej. Fitochrom P730 pełni też inne funkcje fizjologiczne, zmienia aktywności genów kierujących takimi procesami jak: kiełkowanie ziaren, wzrost elongacyjny źdźbeł, rozwój chloroplastów oraz synteza niektórych barwników.

Z powyższego wynika zatem, że adaptacja pszenicy do różnych warunków środowiska uwarunkowana jest m.in. terminem kwitnienia, który zależy z kolei od wernalizacji (jarowizacji), reakcji fotoperiodycznej (Ppd), a także tempa rozwoju, czyli wczesności.

WRAŻLIWOŚĆ ODMIAN NA FOTOPERIOD

Wzrost i rozwój pszenicy ozimej w ogromnym stopniu zależy zatem od terminu siewu. Stąd wyznaczane są dla poszczególnych regionów okresy zalecane. W praktyce z różnych względów nie zawsze są one dotrzymywane.

Naukowcy pod kierownictwem prof. dr. hab. Tadeusza Adamskiego z Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu sprawdzili, jakie jest przystosowanie odmian pszenicy ozimej na zmienność reakcji fotoperiodycznej w różnych warunkach klimatyczno-glebowych. W ramach projektu przeprowadzono charakterystykę wybranych genotypów pszenicy ozimej pod względem obecności alleli genów warunkujących reakcję fotoperiodyczną.

Przeprowadzone badania miały odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje związek między reakcją fotoperiodyczną roślin a stabilnością badanych cech (termin kłoszenia, wysokość roślin, plon ziarna). Ponadto celem doświadczenia było określenie wpływu alleli genów reakcji fotoperiodycznej Ppd-D1, Ppd-B1 na plon i wybrane cechy użytkowe.

Wcześniej prowadzone badania pozwoliły na zidentyfikowanie dominujących alleli loci Ppd-1: Ppd-D1a, Ppd-B1a oraz Ppd-A1a, związanych z niewrażliwością na reakcję fotoperiodyczną, oraz alleli recesywnych ppd-D1b, ppd-B1b, ppd-A1b, zwiększających wrażliwość na fotoperiod. Obecność genu ppd-D1b przyspiesza kwitnienie o 9-12 dni. Inni autorzy na podstawie przeprowadzonych doświadczeń doszli do odmiennych wniosków. Formy zawierające geny niewrażliwości na fotoperiod kłoszą się wcześniej w porównaniu z formami zawierającymi allele ppd (wrażliwe na długość dnia).

Naukowcy na podstawie analizy molekularnej 59 odmian pszenicy z wykorzystaniem markerów dokonali podziału odmian na: reagujące na długość dnia oraz odznaczające się brakiem reakcji fotoperiodycznej. Do odmian wrażliwych na fotoperiod zaliczono: Ludwig, Kohelia, Finezja, Henrik, Naridana, Nadobna, Satyna, Alcazar, Mewa, Ostroga, Tonacja, Bogatka, Ozon, Linus. Grupę odmian niewrażliwych na długość dnia tworzyły: Askalon, Bamberska, Bockris, Fidelius, Kris, Legenda, Mulan, Muszelka, Natula, Smaragd, Turkis, Kredo i Wydma.

Na podstawie tego podziału stworzono materiał do badań polowych dotyczących zróżnicowanej wrażliwości odmian pszenicy na długość dnia. Ponadto wykorzystano odmiany o znanym składzie alleli w loci Ppd-1 oraz Ppd-2 jako odmiany wzorcowe.

Badane odmiany były istotnie zróżnicowane pod względem reakcji fotoperiodycznej. Odmiany niewrażliwe na długość dnia uwarunkowane genem Ppd-D1a odznaczały się istotnie krótszym okresem wegetacji - wcześniej się kłosiły i dojrzewały niż odmiany wrażliwe, przy jednocześnie wyższej wysokości roślin. Różnice te nie wpływały jednak znacząco na wysokość plonu ziarna. Wyniki obserwacji porażenia chorobami sugerują, że mogą one być bardziej porażane septoriozą liści. Spośród badanych odmian najwcześniej kłosiła się i dojrzewała niewrażliwa na długość dnia odmiana Fidelius.

Najwyżej plonującymi odmianami były Henrik i Linus, należące do grupy wrażliwych na fotoperiod. Na podstawie przeprowadzonych badań naukowcy nie stwierdzili jednoznacznej zależności między reakcją fotoperiodyczną roślin a stabilnością takich cech jak termin kłoszenia, wysokość roślin, plon ziarna.

SPRAWDZONEPRZEZ COBORU

Terminowy siew ziaren dobrej jakości oraz odpowiednia norma wysiewu pozwalają na właściwy rozwój roślin i przy odpowiednich warunkach na jak najlepsze wykorzystanie czasu wegetacji do osiągnięcia wysokich plonów. Poza tym elementy struktury plonu kształtują się już na jesieni, dlatego nieterminowości i błędów popełnionych w trakcie siewu nie można już później naprawić. Najlepiej jest, jeśli pszenica wejdzie okres zimowy w fazie przynajmniej 4-5 liści, przy czym dobrze rozwinięta pobiera przed zimą znaczne ilości składników pokarmowych i dlatego też musi być odpowiednio nawożona. W praktyce nie zawsze sieje się w zalecanym terminie. Trzeba wówczas wykorzystać odmiany o większej tolerancji na długość dnia, które lepiej znoszą opóźniony siew. Istotna jest gęstość siewu. Im późniejszy siew, tym wyższa norma wysiewu. Odmiany mieszańcowe lepiej się krzewią od populacyjnych, stąd nie należy popadać w rutynę i korzystając z nich, pamiętać o stosowaniu się do zaleceń hodowcy.

Generalnie niższe normy wysiewu można stosować przy wczesnym terminie siewu, na polach o uregulowanym odczynie gleby i co najmniej średniej zasobności w fosfor, potas i magnez.

Najlepiej korzystać z odmian przebadanych przez COBORU, a decydując się na późniejszy termin siewu, warto posłużyć się wynikami badań wykonanych w tym kierunku przez tę instytucję. Prowadzi ona tego typu doświadczenia w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Odmiany pszenicy ozimej zarejestrowane w Krajowym Rejestrze i objęte badaniami COBORU pod kątem możliwości wykorzystania przy opóźnionym terminie siewu:

Astoria (KR 2012) - odmiana jakościowa (E). Plonowanie średnie. Mrozoodporność mała. Odporność na choroby podstawy źdźbła i rdzę żółtą duża do b. dużej, na mączniaka, rdzę brunatną, DTR, septoriozę liści i plew, fuzariozę kłosów duża. Rośliny wysokie o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania średni. MTZ duża, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia. Liczba opadania duża, wskaźnik sedymentacji i ilość glutenu duża do bardzo dużej. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

Arkadia (KR 2011) - odmiana jakościowa (A). Plenność dobra. Mrozoodporność dość duża. Oporność na rdzę brunatną i żółtą, septoriozę plew, fuzariozę kłosów oraz choroby podstawy źdźbła duża, natomiast na mączniaka prawdziwego, septoriozę liści dość duża. Rośliny dość wysokie, o dużej odporności na wyleganie. Wczesny termin kłoszenia i dojrzewania. MTZ dość duża, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym dość dobra. Odporność na porastanie w kłosie dość mała, liczba opadania duża. Zawartość glutenu średnia. Wskaźnik sedymentacji duży. Odmiana odznacza się przeciętną tolerancją na zakwaszenie gleby.

Estivus (KR 2012) - odmiana jakościowa (A). Plenność dobra. Mrozoodporność mała. Odporność na choroby podstawy źdźbła, na mączniaka, rdzę brunatną, DTR, fuzariozę kłosów duża do bardzo dużej, septoriozę liści i plew duża. Rośliny o średniej wysokości, dużej do b. dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i MTZ średnie, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do b. dużej, wskaźnik sedymentacji duży, ilość glutenu dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

Kredo (KR 2010) - odmiana jakościowa (A). Plenność dobra. Mrozoodporność mała do bardzo małej. Odporność na mączniaka prawdziwego, choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną i żółtą, DTR duża do b. dużej, na septoriozę liści i plew, a także fuzariozę kłosów duża. Rośliny niskie do bardzo niskich, o dużej do b. dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. MTZ i wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie, tolerancja na zakwaszenie, zawartość białka i ilość glutenu średnia, wskaźnik sedymentacji i liczba opadania duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

Lavantus (KR 2013) - odmiana jakościowa (A). Plenność dobra. Mrozoodporność dość mała. Odporność na choroby podstawy źdźbła, DTR, rdzę żółtą duża do b. dużej, na rdzę brunatną, septoriozę plew, fuzariozę kłosów duża, septoriozę liści, mączniaka prawdziwego dość duża. Rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. MTZ dość mała, wyrównanie słabe, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie oraz zawartość białka średnia. Ilość glutenu dość mała, wskaźnik sedymentacji duży, liczba opadania duża do bardzo dużej. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

Linus (KR 2011) - odmiana jakościowa (A). Plenność wysoka. Mrozoodporność dość mała. Odporność na choroby podstawy źdźbła i rdzę żółtą duża do bardzo dużej, na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, DTR, fuzariozę kłosów i septoriozę plew duża, a dość duża na septoriozę liści. Rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Odporność na wyleganie prawie duża do b. dużej. MTZ dość mała, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie dość mała, liczba opadania, wskaźnik sedymentacyjny dość duży. Zawartość białka średnia, ilość glutenu dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

Patras (KR 2012) - odmiana chlebowa (A). Plenność wysoka. Mrozoodporność dość mała. Odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą duża do bardzo dużej, na rdzę brunatną, DTR, septoriozę plew, fuzariozę kłosów duża, a na septoriozę liści dość duża. Rośliny średniej wysokości, odporność na wyleganie dość duża. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Odporność na porastanie ziarna w kłosie, zawartość białka i glutenu średnia. Liczba opadania i wskaźnik sedymentacyjny duże do bardzo dużych. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

Praktik (KR 2012) - odmiana jakościowa (A). Plenność dobra. Mrozoodporność mała. Odporność na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną i żółtą duża do b. dużej, na mączniaka prawdziwego, DTR, septoriozę plew, fuzariozę kłosów duża, na septoriozę liści dość duża. Rośliny niskie o dużej do b. dużej odporności na wyleganie. Kłoszenie i dojrzewanie średnie. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnie. MTZ niska, gęstość ziarna w stanie zsypnym duża, zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacji i liczba opadania duża do bardzo dużej, a ilość glutenu dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

Sailor (KR 2011) - odmiana jakościowa (A). Plenność dobra. Mrozoodporność średnia. Oporność na rdzę brunatną, mączniaka prawdziwego, septoriozę plew duża, na septoriozę liści dość duża, a na fuzariozę kłosów, rdzę żółtą i choroby podstawy źdźbła duże do bardzo dużej. Rośliny wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Średni termin kłoszenia, a dojrzewania wczesny. MTZ dość duża, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie, zawartość białka średnia. Ilość glutenu duża oraz liczba opadania dość duża. Wskaźnik sedymentacji średni. Odmiana odznacza się przeciętną tolerancją na zakwaszenie gleby.

Skagen (KR 2009) - odmiana jakościowa (A). Plenność dobra. Mrozoodporność średnia. Odporność na septoriozę liści i plew, rdzę brunatną duża, na mączniaka prawdziwego, choroby podstawy źdźbła, DTR, fuzariozę kłosów i rdzę żółtą duża do bardzo dużej. Rośliny dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość późny. MTZ średnia, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym. Odporność na porastanie ziarna w kłosach i tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Zawartość białka duża, wskaźnik sedymentacji duży do bardzo dużego, a liczba opadania bardzo duża.

Torrild (KR 2010) - odmiana jakościowa (A). Plenność bardzo dobra. Mrozoodporność dość mała. Odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, DTR, fuzariozę kłosów, rdzę żółtą duża do bardzo dużej, septoriozę plew, liści, rdzę brunatną, wyleganie duża. Rośliny średniej wysokości i średnim terminie kłoszenia oraz średniej odporności na porastanie ziarna w kłosie. MTZ i wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym średnia. Zawartość białka duża, wskaźnik sedymentacji i liczba opadania duża do bardzo dużej. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

Tulecka (KR 2012) - odmiana jakościowa (A). Plenność dobra. Mrozoodporność mała. Odporność na choroby podstawy źdźbła, DTR, fuzariozę kłosów duża do bardzo dużej, na rdzę żółtą, septoriozę plew, liści, rdzę brunatną, mączniaka prawdziwego duża. Rośliny dość wysokie, lecz stosunkowo odporne na wyleganie. Terminie kłoszenia, MTZ, wyrównanie średnie. Gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosach średnia. Zawartość białka, ilość glutenu, liczba opadania średnie, wskaźnik sedymentacji duży. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

Artist (KR 2013) - odmiana chlebowa (B). Plenność dobra. Mrozoodporność dość mała. Odporność na mączniaka prawdziwego, choroby podstawy źdźbła, fuzariozę kłosów i rdzę żółtą duża do bardzo dużej, na rdzę brunatną, DTR, septoriozę plew duża, a na septoriozę liści dość duża. Rośliny dość wysokie, o dużej do b. dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia. MTZ dość wysoka, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym dość niska. Zawartość białka średnia, ilość glutenu dość mała. Wskaźnik sedymentacyjny duży do bardzo dużego, liczba opadania bardzo duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

Fakir (KR 2013) - odmiana chlebowa (B). Plenność dobra. Mrozoodporność średnia. Odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i żółtą, DTR, fuzariozę kłosów duża do bardzo dużej, na septoriozę plew duża, na septoriozę liści dość duża. Rośliny przeciętnej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Kłoszenie i dojrzewanie średnie. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia. MTZ średnia, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża. Zawartość białka duża. Liczba opadania duża do b. dużej, a wskaźnik sedymentacji bardzo duży. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

Fidelius (KR 2010) - odmiana chlebowa (B). Plenność dobra. Mrozoodporność średnia. Odporność na mączniaka prawdziwego, choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną i żółtą duża do bardzo dużej, na DTR, fuzariozę kłosów duża, a na septoriozę liści i plew dość duża. Rośliny dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny do bardzo wczesnego, dojrzewania dość wczesny. MTZ przeciętny, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia. Zawartość białka i ilość glutenu dość małe. Liczba opadania duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacyjny duży do bardzo dużego. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

Forum (KR 2012) - odmiana chlebowa (B). Plenność bardzo dobra. Mrozoodporność niska. Odporność na choroby podstawy źdźbła, DTR, rdzę żółtą i brunatną duża do bardzo dużej, mączniaka prawdziwego, fuzariozę kłosów, septoriozę liści i plew duża. Rośliny dość wysokie, o dużej do nawet bardzo dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. MTZ, gęstość w stanie zsypnym średnie, wyrównanie dość dobre. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia. Zawartość białka średnia, ilość glutenu i wskaźnik sedymentacyjny dość duży. Liczba opadania duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

Jantarka (KR 2010) - odmiana chlebowa (B). Plenność doba. Mrozoodporność średnia. Odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, DTR duża do bardzo dużej, na rdzę brunatną, septoriozę plew i fuzariozę kłosów duża, a na septoriozę liści dość duża. Rośliny dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. MTZ i wyrównanie ziarna dość duże, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia. Zawartość białka, ilość glutenu i wskaźnik sedymentacji średnie. Liczba opadania duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.

KWS Livius (KR 2013) - odmiana chlebowa (B). Plenność wysoka. Mrozoodporność dość mała. Odporność na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną i żółtą, DTR i fuzariozę kłosów duża do bardzo dużej, na mączniaka prawdziwego, septoriozę liści i plew duża. Rośliny wysokie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. MTZ duże, wyrównanie dobre. Gęstość w stanie zsypnym dość mała. Liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka, ilość glutenu dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

KWS Magic (KR 2012) - odmiana chlebowa (B). Plenność wysoka. Mrozoodporność niska. Odporność na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną i żółtą, DTR i fuzariozę kłosów, mączniaka prawdziwego duża do nawet bardzo dużej, na septoriozę liści i plew duża. Rośliny dość wysokie, o dużej do bardzo dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Odporność na porastanie ziarna w kłosach średnia. MTZ, wyrównanie dość duże. Gęstość w stanie zsypnym średnia. Liczba opadania bardzo duża, wskaźnik sedymentacji duży, zawartość białka dość duża, ilość glutenu średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

KWS Ozon (KR 2010) - odmiana chlebowa (B). Plenność dobra do bardzo dobrej.

Mrozoodporność dość mała. Oporność na mączniaka prawdziwego, choroby podstawy źdźbła, rdzę żółtą duża do b. dużej, na rdzę brunatną, DTR, fuzariozę kłosów i septoriozę plew duża, a na septoriozę liści dość duża. Rośliny niskie do bardzo niskich, o dużej odporności na wyleganie. Średni termin kłoszenia i dojrzewania. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia. MTZ dość duża, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym dość dobra. Liczba opadania duża lub bardzo dużej. Ilość glutenu mała do bardzo małej. Wskaźnik sedymentacji duży do bardzo dużego. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

Pengar (KR 2013) - odmiana chlebowa (B). Plenność wysoka. Mrozoodporność mała. Oporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, fuzariozę kłosów, septoriozę plew, rdzę brunatną i żółtą duża do bardzo dużej, na DTR, septoriozę liści duża. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Średni termin kłoszenia i dojrzewania. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia. MTZ i wyrównanie dość niskie. Gęstość w stanie zsypnym, zawartość białka i ilość glutenu średnie. Wskaźnik sedymentacji dość duży, liczba opadania duża do bardzo dużej. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

Platin (KR 2012) - odmiana chlebowa (B). Plenność wysoka. Mrozoodporność dość mała. Oporność na mączniaka prawdziwego, choroby podstawy źdźbła, septoriozę liści i plew duża, na rdzę brunatną, fuzariozę kłosów, DTR duża do bardzo dużej, a na rdzę żółtą bardzo duża. Rośliny średniej wysokości, o dużej do bardzo dużej odporności na wyleganie. Średni termin kłoszenia i dojrzewania. MTZ dość mały, wyrównanie średnie. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i gęstość w stanie zsypnym średnia. Wskaźnik sedymentacji duży do bardzo dużego. Zawartość białka dość mała, ilość glutenu mała do bardzo małej. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

Speedway (KR 2012) - odmiana chleba (B). Plenność dość wysoka. Mrozoodporność mała. Odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, DTR, fuzariozę kłosów duża do b. dużej, na rdzę żółtą b. duża, na septoriozę liści i plew duża. Rośliny o średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia średni, dojrzewania dość późny. Odporność na porastanie ziarna średnia. MTZ dość mała, wyrównanie dość słabe. Gęstość w stanie zsypnym średnia. Zawartość białka dość mała. Liczba opadania, wskaźnik sedymentacji duży, ilość glutenu mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

Henrik (KR 2010) - odmiana pastewna (C). Plenność wysoka. Mrozoodporność mała. Odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, DTR rdzę brunatną i żółtą, fuzariozę kłosów duża do bardzo dużej, na septoriozę liści i plew duża. Rośliny o średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia średni. Odporność na porastanie ziarna średnia. MTZ i wyrównanie ziarna dość duże. Gęstość w stanie zsypnym i zawartość białka dość niska. Liczba opadania duża do bardzo dużej. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

Artykuł pochodzi z 8 nr miesięcznika Farmer

Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (11)

 • smoku 2015-10-05 09:27:49
  Terminu siewu nie ma co fetyszyzować bo najważniejsze są bieżące warunki nie tylko na polu a teraz jest susza to po co siać jak i tak będzie tylko w ziemi siedzieć. Artykuł opisuje tok postępownia w super optymalnyc warunkach i bez baczenia na koszty, w realu jest z reguły odwrotnie - pole to nie labolatorium analityczne i nie poletko doświadczalne. Co do wymarzania to jak ma wymarznąć to wymarznie ale prędzej wymarznie ta posiana w terminie niż ta bardzo opóźniona- sprawdzone w 2012 r. Jedyny realny minus opóźnienia to więcej trzeba wysiać.
 • przewódka 2015-10-04 21:26:50
  Mnie się wydaje że w Grudniu to siałaś właśnie jarą
 • z.. 2015-10-04 21:10:56
  Od kilku lat częściej nie wychodzi jarka ..w porze kiedy :)trzeba w ziarenka pakować jest sucho, nie możliwym staje się zebrać tyle co ozimej....(..te pięć ton to oczywiście max ale było na minusie, 3tony zawsze)
  Późne siewy są po kuku, stanowisko na pewno gorsze jak buraczane....w tym roku 9t....siane w grudniu więc ...niech będzie ...gluten jest....gdyby nie trąba powietrzna nad nią byłoby dużo fajniej...i na końcówce brak wody....
  ...jest trochę taniej ale nie jest to duża różnica ....moje słupki każą mi omijać jarą.....zresztą w czasie siewu pszenicy jarej sieję co innego i brakuje czasu...wiec każdy tak jak mu pasuje....z ołówkiem w ręku.....
  ...? nie wymarznie jak posiejesz dobrą odmianę...
  ...myszy jeszcze nie zjadły mi 3mln nasionek (z ha) :) chyba dobrze policzyłam ..nie miałam na razie inwazji i zniszczeń ponad" normę"....
 • aa 2015-10-04 20:18:57
  Z - z ilu masz na myśli zgubić 5 ton jarej ?????????? bo widzę że bujasz
  tej jarki mniej to fakt , ale nie wymarznie
  myszy nie zjedzą
  uprawa ziemi tańsza
  ochrona tańsza , a to kosztuje
  siejecie ozimą na rzepakach i burakach i się plonami podniecacie , zasiejcie w monokulturze to zobaczymy ile zgubicie
 • rolnik6666 2015-10-04 19:08:12
  u mnie pszenica ładnie powschodziła siana 10 dni temu arkadia 200kg ha jutro jade pryskac od chwasta
 • rolnik6666 2015-10-04 19:03:31
  siałem kilka razy pszenice w listopadzie po burakach i było ok raz tylko była za rzadka bo wiosna byla wtedy sucha i sie nie dokrzewiła ale i tak dała plon taki jak jara ,jara czasem sieje pod warunkiem ze da sie to zrobic w lutym a i tak plon ledwo przekracza 6 ton
 • z.. 2015-10-04 17:08:51
  @imen...u mnie zawsze ozima bardzo późno siana była dużo lepsza jak jara w terminie.....
  :) oczywiście siew w terminie jest jak najbardziejszy...ale jak się sieje QQ to z tą pszeniczką bywają konieczne:) doświadczenia żeby można było posiać i....rzepak....każdy robi tak jak lubi :):) albo musi polubić inaczej....w tym roku na kawałku jeszcze będę siała......:):) część oczywiście jest w terminie .....(wolę "zgubić" tonę ozimej...jak jarej pięć)....no i ten wiosenny czas.....łatwiej ogarnąć.....zawsze o ciut mniej.....
 • imen 2015-10-04 09:17:23
  Widzę że co niektórzy chcą tu kijem Wisłę zawracać zeszły rok był specyficzny prawie bez zimy i późno sianem się udały generalnie są terminy siewu i tego należy się trzymać i zabiegi odchwaszczania na jesieni bo taniej. Jeśli chodzi o ponownie to jara max 5t w tym roku 4 a zimowa u mnie do 8 w tym roku 7t z ha , kiedyś siałem zawsze koło 25 października to był max 5 w tym roku 25 wrzesień.
 • z.. 2015-10-04 08:04:11
  Pszeniczka grudniowa wyszła ok. Jesienią (zima) nie było herbicydów i.....deka nawozu.....wszystko ogarnięte było wiosna...:) na chwasty nie można było się doczekać.....przypuszczam, że zasada długości dnia (krótki ciemny grudniowy dzień) i nocnych upraw....podziałała na chwasty. Kiedyś wyczytałam, że kompletny brak światła "oszukuje" nasionko ...ono czuje się tak jakby było w głębinie gleby ...i czeka na minimalny bodziec świetlny....żeby skiełkować.....chwastów nie było !!!!!w ogóle bardzo długo- nie spotkałam się z taką czystością pola ...późny zabieg na chwast był robiony raczej z przyzwyczajenia.:). Pszenica była nie za gęsta siew trochę podkręcony z ilością.....z wiosny miała taki wigor, że pokonywała intensywnością wzrostu wszelkie "problemy"....rozwój patogenów jakoś się przesunął w fazie wzrostu.....nie uważam, żeby bardzo późny siew był niekorzystny......może tylko trochę potrzeby wodne przesunięte w czasie ...ale to i tak lepiej niż....jara, której nie sieję już od kilku lat -jest zawodną uprawą u mnie....potrzebuje wody wtedy kiedy jej w zasadzie od wielu lat nie ma.......
 • wp 2015-10-03 11:14:37
  Nauka nauką a u nas jedni sieją 8 września a drudzy celowo czekają do końca października i plony podobne a nawet te później siane zdrowsze ! Te wcześniejsze jeśli będą na jesień nie odchwaszczone to na wiosnę łąka !
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.158.219.248
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin serwisu

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Zgłoś swoje propozycje zmian!


Dziękujemy za współpracę!