Rozporządzenie ministra rolnictwa w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej weszło w życie 27 sierpnia (DzU, Nr 154, poz. 1087 z 21 sierpnia 2007 r.). 

Jeśli stonka pojawi się w powiatach nieobjętych strefą porażenia i ryzyka (wykaz tych powiatów podaje minister rolnictwa w załączniku do rozporządzenia), wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, biorąc pod uwagę biologię szkodnika, stopień porażenia przez nią kukurydzy i technologię uprawy, wyznacza:
- strefę porażenia w odległości co najmniej 1 km wokół miejsca uprawy kukurydzy, gdzie znaleziono stonkę,
-  strefę bezpieczeństwa, której granica przebiega w odległości co najmniej 5 km od granicy strefy porażenia.

Jeśli istnieje wyjatkowe zagrożenie rozprzestrzeniania się stonki poza obszar stref porażenia i bezpieczeństwa, wojewódzki inspektor może wyznaczyć wokół nich strefę buforową.
Informację o wyznaczeniu stref porażenia, bezpieczeństwa i strefy buforowej wojewódzki inspektor podaje w wojewódzkim dzienniku urzędowym wydawanym przez wojewodę. Poprzednio w takiej sytuacji każdy rolnik musiał otrzymać decyzję pisemną w tej sprawie. Inspekcja zapewnia, że będzie prowadziła szeroką kampanię informacyjną na ten temat dla rolników.

W strefie porażenia nakazuje się:
- stosowanie do 15 października preparatów zwalczających stonkę korzeniową w roku, w którym informacja o wyznaczeniu tej strefy została ogłoszona, i w latach kolejnych,
- począwszy od roku, w którym informacja o wyznaczeniu tej strefy została ogłoszona:
    – przeprowadzenie zbioru kukurydzy w każdym sezonie po 15 października,
    – czyszczenie przed przemieszczaniem poza obszar porażenia maszyn używanych w uprawie kukurydzy z ziemi i resztek pożniwnych,
- od sezonu następnego po wyznaczeniu strefy:
    – uprawę kukurydzy na tym samym polu tylko jeden raz w ciągu trzech najbliższych lat albo zaprzestanie jej uprawy przez dwa kolejne sezony,
    – niszczenie samosiewów kukurydzy.