Na całym obszarze Polski można uprawiać kukurydzę. Niemniej z uwagi na warunki termiczne w południowej, południowo-zachodniej i zachodniej części kraju do uprawy na ziarno wykorzystywane są odmiany dojrzewające później niż w pozostałych rejonach. W rejonach północnych ten kierunek produkcji jest również realizowany, ale z wykorzystaniem odmian o krótszym okresie wegetacji, wcześniej dojrzewających i niestety, o nieco niższym potencjale plonowania. W obrębie odmian tej klasy wczesności są jednak widoczne różnice. Najnowsze z nich są zdecydowanie plenniejsze od zarejestrowanych kilka lat temu. Postęp biologiczny w zakresie plenności j est niebywały.

BADANIA PDO

Miarodajne i najświeższe informacje o odmianach można uzyskać, zaglądając do wyników doświadczeń wykonywanych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO), które są prowadzone pod nadzorem Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych. Zróżnicowanie klimatyczno-glebowe regionów naszego kraju powoduje, że średnie z wyników badań z całego kraju nie zawsze są dobrą wskazówką dla rolników z poszczególnych regionów. Z tego powodu w każdym województwie prowadzone są rejonowe doświadczenia w zakresie przydatności odmian do uprawy w danym regionie, których wyniki są opublikowane i udostępniane rolnikom (za pośrednictwem wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, stacji oceny odmian). W przypadku kukurydzy pastewnej są one współfinansowane przez COBORU, Polski Związek Producentów Kukurydzy i zainteresowane firmy hodowlano-nasienne.

Ocenie poddawane są odmiany zarówno wpisane do Krajowego Rejestru (KR), jak i pochodzące ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA) na podstawie wyników doświadczeń rozpoznawczych. Do omawianego zestawienia dla odmian zarejestrowanych w roku 2016 dołączono wyniki z doświadczeń rejestrowych z lat 2013-2015.

Doświadczenie z odmianami wczesnymi uprawianymi na suche ziarno obejmowało w 2016 r. 17 kreacji hodowlanych: SY Werena, Kwintus Farmplus (CCA), MAS 17G (CCA), Silvinio, LG30179, MAS 15P, ES Cirrius, Arturo ES Combi (CCA), Tonacja, Konsulixx, Rogoso, Laurinio, Kosynier, NK Falkone (CCA), Nerissa (CCA). Wielkość plonowania badana była w latach 2013-2015, przy czym 3 odmiany (SY Werena, Silvinio, MAS 15P) oceniano w okresie 4-letnim.