Konieczność zapewnienia odpowiednich warunków wilgotnościowych dla wschodzących roślin skłania plantatorów do siewu kukurydzy już w II dekadzie kwietnia, a to wiąże się z ryzykiem, że okres oddziaływania herbicydów powschodowych nie obejmie okresu pojawiania się gatunków późno wschodzących i ciepłolubnych, jak: włośnice, szarłat szorstki czy psianka czarna zagrażających w zachwaszczeniu wtórnym.

Skuteczność chwastobójczą tych środków mogą obniżać zmienne warunki pogodowe, kilkudniowe okresy wiosennego ochłodzenia oraz brak opadów przyczyniających się do ujawnienia ich fitotoksycznego oddziaływania, natomiast taki przebieg pogody rzadko szkodzi chwastom, które w tym czasie osiągają wysokie stadia rozwojowe.

Najszersze możliwości powschodowego stosowania mają herbicydy z grupy sulfonylomocznikowych (foramsulfuron z jodosulfuronem metylosodowym, nikosulfuron, rimsulfuron, tritosulfuron, prosulfuron, tifensulfuron metylowy), szybko rozkładające się w środowisku glebowym, bez negatywnego działania następczego. Użycie ich w nowoczesnych formulacjach bez efektu znoszenia, z różnego rodzaju wspomagaczami czy aktywatorami oraz aplikowanie różnymi metodami pozwala znacznie poprawić skuteczność chwastobójczą. Ich wadą jest krótki okres działania oraz słaba skuteczność niszczenia komosy białej, a jednostronne stosowanie stwarza możliwość pojawienia się odporności niektórych gatunków na ich działanie (tab. 1).

MIESZANINY MAJĄ PRIORYTET

Jednak najlepsze możliwości intensywnej ochrony chemicznej przed zachwaszczeniem po wschodach kukurydzy i utrzymania plantacji w czystości do momentu zwarcia międzyrzędzi istnieją poprzez łączenie herbicydów o różnym spektrum zwalczania chwastów. Bezpieczniejsze jest więc wykorzystywanie gotowych mieszanin fabrycznych dwu- i trzyskładnikowych, w których łączy się w ściśle dobranych proporcjach substancje czynne o różnym mechanizmie działania. Liczną grupę stanowią mieszaniny z dodatkiem terbutylazyny. Stosowane tuż po wschodach do fazy 3 liści kukurydzy i na chwasty we wczesnych fazach rozwojowych z dobrym skutkiem zabezpieczają plantację przed konkurencją gatunków, nawet tych późnowschodzących i są dobrze tolerowane przez większość odmian kukurydzy. Obecnie dobrych rezultatów ograniczania zachwaszczenia w tym terminie można spodziewać się po wprowadzeniu mieszaniny petoksamidu z terbutyloazyną, sulkotrionem i rimsulfuronem. Po wycofywaniu z rynku dużej gamy produktów z udziałem acetochloru mieszaniny te stanowią dla nich dobrą alternatywę (tab. 1).