(...) Ziarno pszenicy wykorzystywane na cele młynarsko-piekarskie musi spełniać wymagania ogólnotowarowe oraz dodatkowo charakteryzować się wysoką wartością technologiczną określaną przez wartość przemiałową (ilość uzyskanej mąki o określonej zawartości popiołu ze 100 kg ziarna) i wartość wypiekową mąki, którą określa się przez próbny laboratoryjny wypiek, pośrednio - za pomocą szeregu oznaczeń chemicznych i fizycznych, między innymi takich, jak: liczba opadania, zawartość białka, ilość i jakość glutenu, wskaźnik sedymentacyjny, wodochłonność mąki, rozmiękczenie ciasta, energia ciasta. Jakość ziarna to przede wszystkim cecha odmianowa (...). Zatem dobór odmiany ma bardzo duże znaczenie w produkcji ziarna towarowego.

WARUNKI SIEDLISKA

Na jakość ziarna pszenicy jarej duży wpływ mają warunki siedliska (pogoda, gleba). Spośród czynników pogodowych na wartość technologiczną ziarna pszenicy znacząco wpływają: temperatura powietrza, opady i nasłonecznienie. Dla wytworzenia dużej ilości białek glutenowych najkorzystniejsza jest słoneczna pogoda z umiarkowanymi opadami i wysoka temperatura powietrza (...). Warunki pogodowe w okresie wegetacji roślin w mniejszym stopniu oddziałują na cechy jakościowe ziarna odmian pszenicy charakteryzujących się lepszą wartością technologiczną.

Warunki glebowe nie wywierają tak znacznego wpływu na cechy jakościowe ziarna pszenicy jarej, niemniej jednak zboże to uprawiane na glebach najlepszych uzyskuje ziarno lepiej wykształcone, a wymyty gluten z ziarna charakteryzuje się wysoką jakością.

NAWOŻENIE

Podstawową zasadą racjonalnego nawożenia pszenicy jest uregulowany odczyn gleby. Optymalne pH gleby dla pszenicy jarej waha się od 5,5 do 6,5 - większe wartości na glebach ciężkich, a niższe na glebach lekkich (...).

Azot zaliczany jest do najważniejszych pierwiastków mających wpływ na parametry jakościowe ziarna i mąki (...). Najwyższą zawartość białka, w tym białek glutenowych, uzyskuje ziarno pszenicy jarej nawożone dawką 180 kg N × ha-1 i aplikowaną w trzech terminach (60 kg N/ha - przed siewem, 60 kg N/ha - w fazie strzelania w źdźbło i 60 kg N/ha - w fazie kłoszenia). Zawartości tych składników są wyższe niż w ziarnie nawożonym taką samą dawką azotu, ale zastosowaną w dwóch terminach. Sposób aplikacji nawozu azotowego, tj. forma zastosowanego nawozu (sypka czy płynna), nie ma istotnego wpływu na wielkość plonu i na kształtowanie się cech jakościowych ziarna pszenicy jarej.