Poniżej przedstawimy treść odpowiedzi resortu na zapytanie KRIR.


Niekorzystne warunki agrometeorologiczne, które wystąpiły w 2012r. w krajach głównych eksporterów zbóż i roślin oleistych przyczyniły się do kształtowania sytuacji popytowo - podażowej oraz poziomu cen na rynkach rolnych. Rekordowo wysoki poziom cen zbóż i roślin oleistych w ubiegłym sezonie był zachętą do zwiększania areału światowych upraw przewidzianych do zbiorów w 2013 roku.

Podobne tendencje wystąpiły również w Polsce. W ubiegłym roku odnotowano rekordowo wysokie ceny transakcyjne w obrotach nasionami rzepaku. Korzystna koniunktura przełożyła się na decyzje produkcyjne rolników, w efekcie których w roku bieżącym w Polsce rzepak zbierany jest z areału około 930 tys. ha. Prognozowane wysokie zbiory wstępnie oszacowane na 2,4 do 2,5 mln t, tj. od 28,8 do 38,2 proc. więcej od ubiegłorocznych oraz ograniczenie przez przemysł paliwowy w całej Unii Europejskiej zapotrzebowania na estry oleju rzepakowego spowodowały nadwyżkę podaży nad popytem.

Informacje o areale upraw oraz prognozowanych zbiorach spowodowały, że od początku sezonu 2013/14 ceny na rynkach światowych wykazują tendencję spadkową co przekłada się również na wysokość cen w kraju. Relacje cen krajowych z cenami na rynkach światowych w ostatnich 10 latach przedstawia poniższy wykres, który jednoznacznie wskazuje na ich silną korelację.

Według Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej prowadzonego w MRiRW w pierwszym tygodniu sierpnia br. średnia cena nasion rzepaku utrzymywała się na poziomie 1464 zł/t i była niższa o 27,8 proc. ni2 w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Z danych Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych wynika, że w dniu 8 sierpnia br. ceny skupu rzepaku wahały się od 1140 - 1365 zł. Natomiast przy większych partiach towaru cena wyniosła 1425 zł/t. Jeszcze wyższe ceny otrzymują rolnicy, którzy podpisali umowy kontraktacyjne. Z dostępnych informacji wynika, że w roku bieżącym ilość umów oraz określony w nich poziom dostaw uległ obniżeniu w stosunku do roku 2012.

Resort rolnictwa poinformował, że spółka ELEWARR jest podmiotem, działającym w oparciu o Kodeks spółek handlowych w którym 100 proc. udziałów posiada Agencja Rynku Rolnego. Odpowiedzialność za skutki działalności spółki zgodnie z przepisami obowiązującego prawa ponoszą jej organa statutowe - zarząd i Rada Nadzorcza. Magazyny spółki położone na terenie całego kraju są przystosowane do długoterminowego przechowywania surowców rolnych. Działalność spółki obejmuje między innymi:
- obrót surowcami i produktami rolnymi oraz przetworami zbożowymi,
- świadczenie usług skupu, przechowywania oraz suszenia zbóż innym podmiotom gospodarczym,
- eksport i import surowców i produktów rolnych,
- składowanie w komorach materiałów sypkich (pelety, granulaty, wysłodki cukrowe),
- ważenie pojazdów samochodowych, wagonów kolejowych,
- rozładunek towarów na bocznicach kolejowych,
- dzierżawa pomieszczeń biurowo-handlowych i placów składowych.