Termin siewu zależy głównie od temperatury kiełkowania i wschodów roślin. Ważna jest także długość okresu wegetacji i przeznaczenia rośliny uprawnej. Wcześniej wysiewane są nasiona, które lepiej wykorzystują wodę nagromadzoną, w glebie podczas zimy, ponieważ później na skutek nadmiernego parowania gleba traci wodę i pogarsza warunki do kiełkowania i wschodów. Obecnie istnieje tendencja przyspieszenia wysiewu roślin jarych, ponieważ wtedy lepiej wykorzystuje się wodę nagromadzoną zimą, wydłuża okres asymilacji, a także stwarza korzystne warunki do jarowizacji. Uzyskuje się przez to większy plon i lepszy rozwój generatywny roślin.

Przy siewie ważna jest odpowiednia głębokość, która zależy od wielkości nasion, sposobu kiełkowania, uwilgotnienia gleby, światła i dostępu do tlenu. Nasiona, które są drobne i kiełkują epigeicznie (fasola, łubiny i motylkowe drobnonasienne), czyli takie, które wynoszą liścień na powierzchnię gleby,  należy wysiać płytko. Natomiast nasiona większe, które wymagają więcej wody i kiełkują hypogeicznie (np. bobik, groch, peluszka), pozostawiające liścienie w glebie, wysiewa się głębiej. Przeciętna głębokość siewu i sadzenia roślin uprawianych w Polsce waha się w granicach od 0 (trawy, motylkowe drobnonasienne) do 10 cm (bobik, ziemniaki).

Gęstość wysiewu zależy w dużej mierze od sposobu użytkowania danej rośliny, a także od gatunku i odmiany. Ponieważ wpływa ona na zdolności krzewienia, tworzenie rozgałęzień i odporności na wyleganie. Obsadę roślin trzeba też zwiększyć, gdy są złe warunki klimatyczne i agrotechniczne.

Wyliczenie dawki
Normy wysiewu powinno się określić precyzyjnie, biorąc pod uwagę charakter odmiany, jak np. u zbóż zdolność do krzewienia, a u strączkowych odmiany tradycyjne i samokończące. Należy też uwzględnić warunki glebowe, gdyż na gorszych glebach wysiewa się więcej nasion, a na lepszych mniej. Równie istotny jest termin siewu, bo przy opóźnionych siewach norma powinna być zwiększona. Rolnicy zbyt mało uwagi przykładają do różnicowania normy wysiewu w zależności od masy 1000 nasion, a także zdolności kiełkowania (ziarn). Powinny być one wyliczone wg wzoru: