Odmiany wyhodowane i przystosowane do lokalnych warunków lepiej tolerują zmienność środowiska, ponieważ warunki te źle wpływają na plon, pogarszają jakość ziarna i wpływają na wzrost zawartości białka. Niestety, większość odmian zagranicznych nigdy nie była przebadana w warunkach klimatycznych i siedliskowych naszego kraju. Według zasad opracowanych na zlecenie Europejskiej Unii Browarniczej w przypadku jęczmienia browarnego ocenie podlegają cechy rolnicze i użytkowe ziarna. Syntetyczna ocena przydatności słodowniczej ziarna jest metodą wymagającą skomplikowanych procedur otrzymywania słodów i brzeczek laboratoryjnych. Do jej przeprowadzenia potrzebny jest specjalistyczny sprzęt i kosztowne analizy, a dodatkowo ziarno musi pochodzić z różnych stanowisk oraz kilku sezonów wegetacyjnych.

Wiele firm hodowlanych, hodowlano-nasiennych i słodowni prowadzi własne doświadczenie odmianowe w celu wybrania najlepszego materiału słodowniczego. Jednak duża liczebność dobrych odmian jęczmienia browarnego utrudnia szybką ocenę i wybór odmian najlepszych. Korzystnym rozwiązaniem dla słodowników i producentów jęczmienia browarnego byłoby wprowadzenie rejonizacji upraw poszczególnych odmian. Za cel należałoby przyjąć wytypowanie odmian, które byłyby odpowiednie dla rolników, dla których najważniejsza jest maksymalizacja plonu, oraz dla słodowni, dla których ważna jest łatwość pozyskiwania dużej masy towarowej ziarna o dobrej jakości.

Istnieje potrzeba określenia optymalnego czasu słodowania ziarna jęczmienia odmian aktualnie uprawianych jako dodatkowego parametru ułatwiającego ocenę ich przydatności, zarówno rolniczej, jak i słodowniczej. Uwzględnienie aspektów rolniczych pozwala na poprawę relacji między rolnikami a odbiorcą ziarna. Tego typu badania mogą także wyjaśniać motywy postępowania słodowników, dotyczące preferowania w skupie ziarna określonych odmian jęczmienia browarnego.