Ocenie poddawane są zarówno odmiany wpisane do Krajowego Rejestru (KR), jak i figurujące we Wspólnotowym Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (tzw. lista CCA). Zostały one włączone do doświadczeń PDO na podstawie pozytywnych wyników po co najmniej dwóch latach doświadczeń r ozpoznawczych.

WYNIKI BADAŃ ROZPOZNAWCZYCH

Opublikowane wyniki doświadczeń rozpoznawczych dotyczące plonowania i zawartości suchej masy (s.m.) obejmują 25 odmian, w tym 1 ze wspólnotowego katalogu CCA. Autorzy opracowania (COBORU) przedstawili wyniki poszczególnych odmian w różnej przestrzeni czasowej. Wyniki z 3 lat (2014-2016) dotyczą odmian: Farmgigant (CCA), MAS 28A i Codikart. Badaniami 2-letnimi objęte były: P0573, Siriani CS oraz Legion. Wszystkie wymienione odmiany i 15 nowych oceniane były w 2016 r.

Wzorzec plonu ogólnego s.m. (średnia ze wszystkich odmian badanych w grupie średnio późnej) wyniósł: w 2016 r. - 234,6 dt/ha, w 2015 r. - 186,3 dt/ha, a w 2014 r. - 224,8 dt/ha. Wzorzec plonu s.m. kolb wyniósł: w 2016 r. - 120,9 dt/ha, w 2015 r. - 99,2 dt/ha, a w 2014 r. - 116 dt/ha.

W 2016 r. 9 odmian osiągnęło plon ogólny s.m. powyżej wzorca, a 5 na jego poziomie. Nie oznacza to, że 9 tych samych odmian osiągnęło plon s.m. kolb powyżej wzorca. Wartość tę przekroczyło 7 odmian, w tym Farmgigant na poziomie 104 proc., która w 2016 r. plon ogólny s.m. miała poniżej wzorca (98 proc.). Tak samo odmiana Batisti CS, która uzyskała plon s.m. kolb 102 proc. wzorca, a plon ogólny s.m. na poziomie 99 proc. wzorca.

W 2016 r. w badaniach COBORU 4 odmiany: Walterinio KWS, Dublino, Rudolfinio KWS, RGT Karlaxx uzyskały plon s.m. ogólny i kolb powyżej wzorca. Równie dobre wyniki osiągnęły odmiany: Talentro, Agro Vitallo, których jeden z wyników przekracza wzorzec, a drugi jest na jego poziomie. Stabilną, utrzymującą 100 proc. wzorca plonu s.m. ogólnej i kolb, jest odmiana Codikart. Na uwagę zasługuje również polska odmiana SM Popis, która uzyskała plon ogólny s.m. powyżej wzorca (102 proc.) i plon s.m. kolb na poziomie 99 proc. wzorca. Podobnie odmiana MAS 28A, dla której wyniki wskazują odpowiednio 104 proc. i 98 proc., odmiana P9838 z oceną 100 proc. i 99 proc. oraz kukurydza Legion, gdzie plon ogólny s.m. i kolb oznaczono na 98 proc. Odmiana P0573, która uzyskała najlepszy wynik (105 proc.) względem wzorca dla plonu ogólnego s.m. znacznie słabiej wypadła przy ocenie plonu s.m. kolb, uzyskując 93 proc. wzorca. Uzyskała też słabą ocenę dla zawartości s.m. zarówno w plonie, jak i w kolbach - w obu przypadkach poniżej 90 proc. w 2015 i 2016 r.

SUCHA MASA POD OCENĄ