Powyższe czynniki stwarzają doskonałe warunki do wschodów i intensywnego rozwoju chwastów. Brak zwalczania chwastów oznacza całkowitą utratę plonu kukurydzy uprawianej na ziarno i na kiszonkę. Obecność nasion chwastów w paszy sporządzonej z kukurydzy niekorzystnie wpływa na zdrowie i produkcyjność zwierząt. Nasiona niektórych gatunków chwastów wykazują działanie trujące. Zwalczanie chwastów ma więc decydujące znaczenie w powodzeniu uprawy kukurydzy.

W 2011 roku przeprowadzono badania, których celem było porównanie wpływu wczesnego (przedwschodowego) i powschodowego odchwaszczania na plon ziarna i inne cechy agrotechniczne kukurydzy. Inspiracją do podjęcia badań był wykład Prof. Clarenca Swantona pt. "Wczesna regulacja zachwaszczenia to podstawa ochrony potencjału plonowania kukurydzy", przedstawiony na konferencji firmy Syngenta w Poznaniu, w połowie lutego 2011 r. Główną tezą wystąpienia prof. Swantona, była optymalizacja czasu odchwaszczania kukurydzy w aspekcie możliwości wygenerowania przez nią maksymalnego plonu.

W przeprowadzonym doświadczeniu porównano 2 warianty ochrony kukurydzy:

1/. Ochronę przedwschodową: Lumax 537,5 SE (substancje aktywne: S-metolachlor, mezotrion, terbutyloazyna).

2/. Ochronę, powschodową (opartą na herbicydzie typowo powschodowym jako wariant kontrolny)

Doświadczeniem zostało objętych 10 odmian mieszańcowyc(F1) kukurydzy pastewnej hodowli firm zagranicznych i polskich, o zróżnicowanej wczesności: NK Ravello (FAO 200), NK Cooler (FAO 240), NK Eagle (FAO 260), SY Olympic (FAO 280), Gasparo (FAO 250), LG 32.32 (FAO 240), Kozak (FAO 250), Narew (FAO 250), Bejm (FAO 230), MAS 24A (FAO 260). Wysiew w