W myśl aktualnie obowiązujących aktów prawnych, producenci kukurydzy mogą wykorzystywać wszystkie dotychczas dostępne metody ochrony tej rośliny przed organizmami szkodliwymi, tj. agrotechniczną, hodowlaną, biologiczną i chemiczną, z tą jednak różnicą, że konieczne jest zwiększenie udziału metod proekologicznych. Metody te w większości przypadków mają działanie profilaktyczne.

Jedną z takich czynności, zalecaną w integrowanym programie ochrony kukurydzy przed agrofagami, jest manipulowanie terminem siewu. Ten rodzaj wpływania na organizmy szkodliwe jest także wymieniany w załączniku nr III do dyrektywy 2009/128/WE jako jeden ze sposobów zapobiegania występowaniu organizmów szkodliwych lub minimalizowania ich negatywnego wpływu na rośliny.

Celowe przesuwanie terminu siewu lub sadzenia roślin jest powszechnie stosowane m.in. w ogrodnictwie, w mniejszym stopniu w uprawie roślin rolniczych (głównie w zbożach). Z uwagi jednak na proekologiczne tendencje w ochronie roślin, podejmuje się coraz więcej badań nad praktycznym wykorzystaniem tego sposobu ograniczania wpływu agrofagów na różne uprawy, w tym kukurydzę. Doświadczenia z terminami siewu kukurydzy prowadzone są w kilku ośrodkach badawczych na obszarze kraju.

 Jedne skupiają się na ocenie terminu siewu kukurydzy na chwasty, inne na choroby, a jeszcze inne na szkodniki, czy też na plonowanie i cechy struktury plonu. W odniesieniu do agrofagów, poprzez różnicowanie terminu siewu kukurydzy, próbuje się tak sterować rozwojem roślin, aby ominąć okres licznego pojawu gatunku szkodliwego, wskutek czego są one w mniejszym stopniu przez niego zasiedlane. Również zróżnicowany termin siewu wpływa na mniejsze bądź większe zaawansowanie roślin we wzroście, co ma przełożenie m.in. na grubość tkanek, ilość wosków powierzchniowych, pokrój rośliny, skład biochemiczny itp., a które to parametry wpływają na poziom szkodliwości niektórych agrofagów.

W odniesieniu do szkodników, w Instytucie Ochrony Roślin - PIB przeprowadzono w ostatnich latach doświadczenia nad oceną wpływu zróżnicowanego terminu siewu kukurydzy na dwa ważne szkodniki: omacnicę prosowiankę i larwy stonki kukurydzianej. Pierwszy gatunek jest znany z dużej szkodliwości dla kukurydzy, w tym z technicznych trudności w jego chemicznym zwalczaniu, które wymaga użycia specjalistycznych opryskiwaczy szczudłowych.