Tradycyjna uprawa płużna roli obok zalet ma również wiele wad, gdyż powoduje nadmierne przesuszenie gleby. Charakteryzuje się dużą energochłonnością oraz sprzyja erozji wodnej i wietrznej. Dlatego od wielu lat poszukuje się nowych metod, ograniczających wady uprawy płużnej. Podczas stosowania uproszczeń w uprawie roli większą uwagę należy zwracać na prawidłowe następstwo roślin. Ocena ekonomiczna nie jest w tym wypadku jednoznaczna i w dużej mierze zależy od wielkości gospodarstwa. Z jednej strony są niższe koszty uprawy roli, z drugiej jednak wyższe nakłady na środki produkcji, zwłaszcza w pierwszych latach przechodzenia na systemy bezorkowe. W gospodarstwach wielkoobszarowych pozwala to ponadto w większym stopniu dotrzymać optymalnych terminów agrotechnicznych niż w uprawie płużnej.

Cel uproszczeń

Do głównych zalet wprowadzania systemów uproszczonej uprawy roli, w tym siewu bezpośredniego, należą:

  • zmniejszenie nakładów pracy na wykonanie zabiegów uprawowych, oszczędność czasu,
  • zmniejszenie zużycia paliwa, mniejsze koszty utrzymywania maszyn,
  • polepszenie struktury i porowatości gleby,
  • lepsze zatrzymywanie wody i zwiększenie zawartości substancji organicznej w glebie,
  • ograniczenie erozji gleby,
  • zatrzymywanie nawozów i pestycydów w wierzchniej warstwie gleby i niedopuszczenie do ich nadmiernego wymywania, szybsza degradacja tych związków dzięki intensywniejszej działalności mikroorganizmów,
  • mniejsze zanieczyszczenie powietrza poprzez obniżenie emisji spalin oraz dwutlenku węgla,
  • ponadto resztki roślinne na polu są schronieniem i źródłem pokarmu dla zwierząt.

Kukurydza bezorkowo

Kukurydza jest jedną z roślin coraz częściej uprawianych w technologiach bezorkowych, z pozostawianiem resztek roślinnych (mulczu) na polu. Jej wysiew w szerokich międzyrzędziach i powolny początkowy rozwój sprzyja bowiem erozji gleby i wymywaniu azotanów. Zamiast pługa stosuje się najczęściej do uprawy powierzchniowej kultywatory ścierniskowe o sztywnych łapach (grubery) z wałem strunowym i sekcją talerzy, brony talerzowe lub specjalne agregaty talerzowe (np. Disc Carrier firmy Väderstad). Siewniki w technologii bezorkowej wyposażone są najczęściej w redlice talerzowe, jak również nożowe, radełkowe, dłutowe itp. Coraz częściej łączone są z talerzowym agregatem doprawiającym. W systemie siewu bezpośredniego, gdzie nie wykonuje się zabiegów mechanicznych od zbioru rośliny poprzedzającej do siewu rośliny następczej, nieodzowne jest stosowanie herbicydów nieselektywnych w celu zniszczenia chwastów i samosiewów (np. Roundup Max 680 SG, Roundup Energy 450 SL).