Istnieją cztery klasy toksyczności środków ochrony roślin dla ludzi:
I Bardzo toksyczne
II Toksyczne
III Szkodliwe
IV Mało szkodliwe

Do użytku amatorskiego przeznaczone są wylącznie środki należące do III i IV klas toksyczności dla ludzi. Informacje na temat klasy toksyczności oraz podstawowych zasad postępowania z preparatem są umieszczone na pierwszej stronie etykiety-instrukcji stsosowania każdego środka ochrony roslin. Część informacji przekazanych jest za pomocą piktogramów - międzynarodowych, umownych znaków ostrzegawczych. Piktogramy są zaprojektowane w ten sposób, aby treść ostrzeżenia była odczytywana intuicyjnie. W razie wątpliwości, objaśnienia symboli mozna znaleźć w załączniku nr 2 do rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 8 czerwca 2004 r. w srawie wymagań dotyczących treści etykiet-instrukcji stosowania środka ochrony roślin (Dz. U. Nr 141, poz. 1498).

Przykładowo: etykieta fungicydu Tilmor 240 EC informuje, że środek jest szkodliwy (a więc nalezy do III klasy toksyczności dla ludzi) i niebezpieczny dla środowiska. Pod tymi ostrzeżeniami znajdują sie informacje o drażniącym działaniu na skórę, możliwym ryzyku szkodliwego działania na dziecko w łonie matki, toksycznym działaniu na organizmy wodne i możliwośc powodowania długo utrzymujących się, niekorzystnych zmian w środowisku wodnym. Poniżej umieszczone są piktogramy. Pierwszy od lewej informuje, że preparat jest koncentratem w formie płynnej do rzocieńczania. Kolejne przypominają o konieczności noszenia rękawic ochronnych i ekranu ochronnego na twarzy, mycia rak pod bieżącą wodą, noszenia kombinezonu ochronnego oraz właściwego przechowywania: w pomieszczeniu zamkniętym, niedostępnym dla dzieci.

Powyższe zalecenia nie precyzują jednak, przy których czynnościach związanych ze stosowaniem środka wymieniony ubiór ochronny jest konieczny. Ekspozycja na szkodliwe działanie preparatu będzie inna w momencie sporządzania cieczy roboczej i załadunku, wykonywania oprysku oraz mycia sprzętu po zabiegu. O ile specjalne rękawice i ekran osłaniający twarz będą niezbędne w trakcie mieszania Tilmor 240 EC z wodą i załadunku cieczy do opryskiwacza, to w trakcie wykonywania oprysku, o ile ciągnik wyposażony jest w szczelną kabinę, można już z nich zrezygnować.