Od ośmiu lat dla wszystkich najważniejszych roślin rolniczych prowadzone są doświadczenia odmianowe w ramach systemu zorganizowanego przez Centralny Ośrodek Badania Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. Ich celem jest określenie przydatności roślin do uprawy w warunkach glebowo-klimatycznych Polski. Jest to szczególnie istotne po otwarciu rynku nasiennego na odmiany pochodzące z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Siew takich odmian bez sprawdzenia ich przydatności do uprawy w kraju może być ryzykowny.

Warunki klimatyczne

Szczególnie wrażliwe na warunki klimatyczno-glebowe są odmiany kukurydzy. W Europie wszystkie firmy hodowlano-nasienne do wspólnego katalogu zgłosiły ponad 4000 odmian kukurydzy i teoretycznie mogłyby być one sprzedawane na rynku polskim. Dlatego niezmiernie ważne jest prowadzenie w kraju badań, których celem jest określenie takich cech, jak: klasa wczesności, kierunek wykorzystania w produkcji (kiszonka, ziarno, CCM, biogaz, bioetanol), plenność oraz inne cechy określające wartość gospodarczą odmiany. Taka informacja jest podstawą dla rolnika podejmującego uprawę kukurydzy. Musi on zdawać sobie sprawę, że kukurydza jest rośliną klimatu ciepłego, dlatego wiedza o niej winna być bardziej dogłębna. Taka, która w maksymalnym stopniu wyeliminuje ryzyko uprawy i przyniesie korzyści ekonomiczne. Rozumiejąc znaczenie właściwego doboru odmiany w uprawie kukurydzy, Polski Związek Producentów Kukurydzy jako pierwsza organizacja w Polsce w porozumieniu z firmami hodowlano-nasiennymi z kraju i z zagranicy, w ścisłej współpracy z COBORU, zorganizował sieć doświadczeń odmianowych z kukurydzą. Doświadczenia te są prowadzone w dwóch seriach dla odmian przeznaczonych na zbiór ziarna oraz dla odmian wykorzystywanych do przygotowania kiszonki dla zwierząt. W obu tych seriach doświadczeń badane odmiany podzielone są na trzy grupy wczesności, w różnych terminach zbierane i w grupach porównywane. Dodatkowo dla terenów północnej części Polski – ze względu na duże zainteresowanie rolników uprawą kukurydzy na zbiór ziarna – prowadzone są doświadczenia z odmianami wczesnymi.