Na rynku nasiennym przybywa odmian kukurydzy. Na liście krajowej w styczniu 2015 r. w Krajowym Rejestrze widniały 152 odmiany. Jednocześnie można uprawiać odmiany figurujące we Wspólnotowym Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA). Rozeznanie przydatności odmian z listy CCA w warunkach naszego kraju jest stosunkowo małe. Znaczna liczba sprowadzanych odmian przechodzi w naszych warunkach badania fragmentaryczne lub nie przechodzi ich wcale, dlatego przy zakupie nasion należy zachować ostrożność.

Dużą pomocą w podjęciu decyzji przy wyborze odmiany są wyniki doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR). Ten system doświadczalnictwa koordynowany jest przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) we współpracy z Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy (PZPK). Obiektem badań są te odmiany wpisane do krajowego rejestru, które znajdują się w ofercie handlowej firm nasiennych, bądź będą dostępne w nadchodzących latach. Dodatkowo w sieci doświadczeń PDOiR badane są też odmiany z listy CCA, które uzyskały korzystne wyniki we wcześniejszych, dwuletnich badaniach rozpoznawczych prowadzonych w kilku miejscowościach.

Polowe badania odmianowe kukurydzy prowadzi się dwukierunkowo: pod względem przydatności do uprawy na ziarno i w osobnej serii - na kiszonkę.

W roku 2014 założono 19 takich doświadczeń z 36 odmianami ziarnowymi i 19 doświadczeń z 19 odmianami kiszonkowymi. Ponadto w pięciu miejscowościach sprawdzano przydatność 12 wczesnych i średnio wczesnych odmian do uprawy na ziarno w północnym rejonie kraju. Nie wymienia się tu tzw. doświadczeń rozpoznawczych z licznymi odmianami figurującymi jedynie w katalogu unijnym, a nie wpisanymi do krajowego rejestru, które jednak również mogą być przedmiotem zbytu na polskim rynku.

Standardowe doświadczenia porejestrowe prowadzi się w trzech grupach wczesności (wczesna, średnio wczesna i średnio późna). Przy podziale na grupy kierowano się wynikami odmian w poprzednich latach badań. Traktowane są one jako oddzielne serie, jednak w każdej miejscowości wysiewane obok siebie. Umożliwia to porównywanie wyników odmian w obrębie grupy, a pośrednio - także odmian z różnych grup wczesności. Zbiory prowadzono po osiągnięciu dojrzałości technologicznej przez ok. połowę odmian w danej grupie. Zróżnicowanie terminów zbioru (najwcześniej odmiany wczesne, a w odstępach kilkudniowych średnio wczesne i średnio późne) jest powodem niewielkich różnic w zawartości suchej masy u odmian poszczególnych grup.