Błędu związanego z wyborem odmiany łatwo uniknąć, korzystając z wojewódzkich List Odmian Zalecanych (LOZ) publikowanych m.in. na stronie internetowej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych. Wgląd do nich pozwala na szybkie zorientowanie się, które kreacje hodowlane są szczególnie przydatne w danym rejonie.

Na podstawie uzyskanych wyników doświadczeń, przeprowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO), na wojewódzkie Listy Odmian Zalecanych (LOZ) wpisano 21 odmian pszenżyta ozimego, czyli 50 proc. figurujących w Krajowym Rejestrze (KR). Najdłużej zalecaną odmianą (od 2008 r.) jest Aliko. Najbardziej uniwersalnymi natomiast: Fredro - polecana w 16 województwach, Borowik - w 15, Subito w 11 i Tomko w 10 województwach. Odmiany specjalistyczne, polecane do uprawy tylko w jednym województwie, to: Aliko, Baltiko i Witon. Nie uwzględniliśmy w tym zestawieniu odmian Amorozo, KWS Trisol i Wiarus, ponieważ są to młode kreacje hodowlane wpisane do KR przed 2-3 laty. Trudno zatem przewidzieć, jak będą się prezentowały w kolejnych seriach doświadczeń porejestracyjnych, będących podstawą do umieszczenia odmian na listach wojewódzkich LZO. Poniżej zamieszczamy charakterystyki odmian figurujących na LZO.

Agostino (KR 2011) - odmiana krótkosłoma. Bardzo plenna przy przeciętnym poziomie agrotechniki (bez ochrony) i plenna przy wysokim (zwiększone o 40 kg/ha nawożenie azotowe, dokarmianie nalistne nawozami wieloskładnikowymi, ochrona przed chorobami grzybowymi i wyleganiem). Zimotrwałość mała do dość małej. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. Odporność na podstawowe choroby grzybowe kłosów, liści i źdźbeł duża do bardzo dużej. Mała podatność na wyleganie przed zbiorem. Przeciętna odporność na porastanie ziarna w kłosach. Masa 1000 nasion średnia, wyrównanie ziarna dobre. Zawartość białka średnia, a liczba opadania wysoka.

Alekto (KR 2008) - odmiana krótkosłoma, plonująca na poziomie wzorca zarówno przy mniej, jak i bardziej intensywnej technologii produkcji. Zimotrwałość dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Odporność na podstawowe choroby grzybowe kłosów, liści i źdźbeł dość duża do dużej, jedynie na pleśń śniegową bardzo duża. Wysoka odporność roślin na wyleganie przed zbiorem. Przeciętna odporność na porastanie ziarna w kłosach. Masa 1000 nasion niska, wyrównanie ziarna przeciętne. Zawartość białka dość duża, a liczba opadania przeciętna.