Znaczący spadek powierzchni uprawy prosa to wynik jego niskiego plonowania i niskich cen skupu, wahających się od 100 do 150 zł za 100 kg nasion. Zmieniają się także nasze nawyki żywieniowe. Popularna kiedyś kasza jaglana z prosa zastępowana jest przez ryż, kaszę jęczmienną i płatki owsiane. Proso uprawia się przeważnie w województwie świętokrzyskim i lubuskim, gdzie również i plony są najwyższe – przeciętnie wynoszą one blisko 2 tony z hektara.

GDZIE UPRAWIAĆ?
Najwyższe plony prosa uzyskuje się na glebach zasobnych w próchnicę kompleksów pszennych. Jednak kiedy agrotechnika i nawożenie są wykonane właściwie, może być uprawiane na glebach kompleksów żytnich. Również na glebach lekkich, na których zdolności plonotwórcze innych zbóż są ograniczone, można z powodzeniem uprawiać proso na ziarno konsumpcyjne i pastewne, na zieloną paszę czy siano. Nie są natomiast odpowiednie do uprawy trudno ogrzewające się gleby podmokłe oraz głębokie piaski. Ważną rolę odgrywa kultura gleby – dobra struktura i odczyn zbliżony do obojętnego (pH od 6 do 6,5) oraz małe zachwaszczenie.
Proso można uprawiać w całej Polsce, ale ze względu na chłodniejsze lato w rejonach północnych i na pogórzu jego okres dojrzewania przedłuża się, wpływając niekorzystnie na plony. Najlepsze warunki pogodowe występują jednak na wschodzie kraju, w pasie środkowym i południowym. Roślina ma duże wymagania termiczne i świetlne, a dosyć małe wilgotnościowe, wyróżnia się oszczędną gospodarką wodną. Uprawa w siewie czystym lub w mieszankach na zieloną masę ma znaczenie w rejonach o niedostatecznej ilości opadów i lżejszych glebach żytnich, na których może ono, jako mniej wymagające pod względem wody, zastąpić żyto i owies.
Jego potrzeby cieplne są zbliżone do tego, jakie mają późne odmiany kukurydzy w uprawie na ziarno. Krótki okres wegetacji umożliwia uprawę prosa na ziarno w formie plonu wtórnego, na zielonkę jako poplonu ścierniskowego i po wymarzniętych i przeoranych oziminach, a także pozwala na uprawę w rejonach o chłodniejszym klimacie. Młode siewki wrażliwe są na wiosenne przymrozki, dlatego proso sieje się w maju. Każde obniżenie temperatury poniżej 15°C hamuje wzrost i rozwój rośliny i przedłuża okres wegetacji. Okres ten przedłuża się w miarę przesuwania się uprawy z południa kraju na północ, ponieważ jest to roślina dnia krótkiego. Optymalną temperaturą rozwoju prosa jest 20–30°C, minimalną natomiast 8–10° C.