Pasze treściwe, są zazwyczaj jedynym pokarmem dla trzody chlewnej i drobiu. Stanowią także ważny składnik diety dla krów i opasów. Podstawą pasz treściwych dla zwierząt, są śruty zbożowe. W składzie chemicznym wszystkich gatunków zbóż dominuje skrobia. Śruty zbożowe stanowią także ważne źródło białka. Jednak oprócz cennych składników odżywczych, zboża zawierają również związki działające szkodliwie, a niekiedy nawet toksycznie na zwierzęta. Problem ten w mniejszym stopniu dotyczy bydła. Jak wiadomo, trawienie u przeżuwaczy zachodzi przy udziale drobnoustrojów, które w pewnym stopniu zmniejszają aktywność związków antyżywieniowych. Poważniejsze zagrożenie stanowią dla zwierząt monogastrycznych, szczególnie młodych. Przyjrzyjmy się bliżej ważniejszym związkom antyodżywczym, jakie występują w ziarnach zbóż.

  • Alkilorezorcynole, są pochodnymi fenolu. Występują we wszystkich zbożach, przy czym ich największe stężenie wykazano w życie i pszenżycie, najmniejsze zaś w jęczmieniu i owsie. Przypuszcza się, iż w ziarniakach zbóż, pełnią fukncję ochronną. Przypisuje się im działanie bakterio- i grzybobójcze. Negatywne oddziaływanie rezorcynoli na zwierzęta, polega na zmniejszeniu pobrania paszy i pogorszeniu strawności.
  • Polisacharydy nieskrobiowe wchodzą w skład frakcji włókna pokarmowego. W największej ilości występują w życie i pszenżycie, jednak we wszystkich zbożach ich zawartość jest znaczna. Nadmiar pentozanów w mieszankach paszowych, wynika na ogół ze zbyt dużego udziału żyta i pszenżyta w składzie paszy. Skutkiem tego są ostre biegunki i znaczne pogorszenie wykorzystania paszy. Zahamowaniu ulega także wzrost. Pentozany tworząc z białkami kompleksy, powodują także pogorszenie ich strawności.
  • Inhibitory proteaz (trypsyny i chymotrypsyny) występują głównie w życie i pszenżycie. Ich szkodliwe działania polega na hamowaniu działania enzymów hydrolizujących białko, przez co pogorszeniu ulega jego strawność. Skutkuje to pogorszeniem stopnia wykorzystania paszy i spowolnieniem tempa wzrostu.
  • Występowanie tanin, jest typowe dla roślin strączkowych, jednak również zboża zawierają pewne ilości tych związków. Większe ilości tanin zawiera pszenica, w mniejszym stopniu występują w pozostałych zbożach. Ich negatywne działanie polega na pogorszenie walorów smakowych paszy, przez co jej pobranie ulega zmniejszeniu. W większości uprawianych obecnie odmian, ich zawartość jest jednak na tyle niska, że nie pogarsza wartości odżywczej zbóż.