Gwarancją pokrycia potrzeb pokarmowych krów mlecznych jest wiedza dotycząca wartości pokarmowej skarmianych komponentów paszowych. Z kolei punktem wyjścia do oszacowania wartości pokarmowej paszy jest znajomość jej składu chemicznego. Wiedza ta jest niezbędna z jednej strony do właściwego bilansowania dawek pokarmowych krów, z drugiej zaś - do planowania produkcji pasz w ciągu roku.

Mieszanki paszowe oraz dodatki paszowe, które są przedmiotem obrotu rynkowego, ze względu na obowiązujące regulacje prawne muszą mieć etykiety, na których podaje się zarówno ich skład chemiczny, jak i wartości pokarmowe. Poza tym jeśli dany środek do żywienia zwierząt jest mieszanką paszową, to na etykiecie wyszczególnione powinny zostać wszystkie komponenty wchodzące w jego skład. Pasze treściwe charakteryzują się względnie niską zmiennością składu chemicznego oraz związanej z nim wartości pokarmowej. Nieco odmienną sytuację obserwujemy w przypadku pasz objętościowych produkowanych w gospodarstwie. Takie pasze, szczególnie objętościowe soczyste, charakteryzują się dużą zmiennością składu chemicznego. Wynika to m.in. z tego, że ich skład chemiczny uzależniony jest od bardzo wielu czynników, które potencjalnie mogą mieć bardzo duży wpływ na finalną jakość paszy. Niewielu producentów bydła czy doradców żywieniowych zdaje sobie sprawę, że właściwe zarządzanie bazą paszową i żywieniem krów mlecznych nie rozpoczyna się w chwili bilansowania dawek pokarmowych, ale rok wcześniej, czyli w momencie podejmowania decyzji o planowaniu bazy paszowej. To właśnie decyzje dotyczące określenia powierzchni zasiewów roślin paszowych, wyboru gatunków oraz odmian, właściwej agrotechniki, ochrony roślin oraz wyznaczenia terminu zbioru mają strategiczne znaczenie, jeśli chodzi o uzyskanie pasz o najwyższej jakości, jak i o utrzymanie w ryzach kosztów żywienia. Należy pamiętać, że błędy popełnione na etapie planowania i produkcji pasz spowodują w kolejnym roku negatywne konsekwencje, których nie da się całkowicie naprawić. Trudno mówić o sukcesie w produkcji mleka bez właściwego żywienia krów, które z kolei bezpośrednio zależy od właściwie zorganizowanej bazy paszowej.