Początkowy okres – pojenie siarą ma olbrzymie znaczenie, przede wszystkim związane z budowaniem odporności cieląt. Oprócz tego prawidłowe odpojenie cieląt siarą, gwarantuje wysoką przeżywalność w pierwszych dobach życia młodych zwierząt. Okres ten trwa jednak stosunkowo krótko.

Kolejnym z etapów odchowu młodych zwierząt jest okres pojenia mlekiem lub preparatem mlekozastępczym. Mniej ważnym w tym przypadku będzie spór o to co jest lepsze pełne mleko czy preparat mlekozastępczy, a także bój o rodzaj preparatu i jego skład – gdyż okres pojenia cieląt również trwa stosunkowo krótko. Ważne jest zatem jakie pasze stałe towarzyszą w dawce pokarmowej cieląt.

Generalizując wiele badań naukowych z ostatnich lat można wywnioskować, że pobranie granulowanego startera przez cielęta nie różni się istotnie, porównując grupy zwierząt które żywione były wyłącznie granulatem i grupy żywione granulatem oraz paszą objętościową. W okresie pojenia cieląt mlekiem, oraz dodatkowo podając cielętom granulowany starter i paszę objętościową zaobserwowano, że cielęta chętniej pobierają pasze objętościowe, niż pasze treściwe. Co więcej w przypadkach, kiedy cielęta otrzymywały mieszankę pasz treściwych i objętościowych cielęta uczyły się sortowania dawki – preferując pasze objętościowe. Cielęta te w późniejszym okresie po odsadzeniu, były bardziej skłonne do dalszego sortowania dawki w porównaniu z cielętami, które w okresie pojenia mlekiem otrzymywały granulat i „objętościówkę” jako odrębne pasze.  

Po odstąpieniu od pojenia cieląt mlekiem czy preparatem mlekozastępczym ich preferencje ulegają odwróceniu – chętniej pobierany jest granulat niż pasze objętościowe. Sytuację tą można tłumaczyć poszukiwaniem przez cielęta składników pokarmowych, które wcześniej otrzymywały wraz z mlekiem. Rozpatrując okres po odsadzeniu, cielęta mające nieograniczony dostęp do pasz objętościowych i treściwych charakteryzują się większym pobraniem pasz treściwych i ogólnej suchej masy – w rezultacie uzyskując wyższe dzienne przyrosty masy ciała, w porównaniu do zwierząt otrzymujących wyłącznie pasze treściwe.